we were shocked to hear the news of your

Câu hỏi:

03/04/2023 1,361

Bạn đang xem: we were shocked to hear the news of your

A. having been fired   

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải vị Vietjack

Đáp án: A

Giải thích:

See/ hear/ smell/ feel/ notice/ watch + Object + V-ing: cấu tạo này được dùng Khi người phát biểu chỉ tận mắt chứng kiến một phần của hành vi.

See /hear/ smell/ feel/ notice/ watch + Object + V: cấu tạo này được dùng Khi người phát biểu tận mắt chứng kiến toàn cỗ hành vi.

Dịch: Chúng tôi vô cùng sốc lúc biết tin cẩn các bạn bị thải hồi.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

The outcome of the election was never in doubt. => At no time …

Câu 2:

I prefer going out for a meal to tướng staying at home page. I'd rather........

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng show the underlined part that needs correction

He was in a great hurry and had no time to tướng think it over. Otherwise, he had found another way out.

A. in a great hurry

B. think it over

C. had found

D. another

Câu 4:

She is not a very nice girl. She seems to tướng enjoy the ____ of others.

A. unfortune

Xem thêm: tốc độ truyền âm phụ thuộc vào

B. misfortune

C. disfortune

D. infortune

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D to tướng indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Because of (A) urbanization continues, not only (B) the infrastructure for health but also (C) other social services in cities need improving (D).

A. Because of

 B. not only

 C. but also

 D. need improving

Câu 6:

If you still want to tướng maintain this relationship, you ____ behave improperly lượt thích that.

A. ought to tướng not

B. ought not to tướng

C. mustn't

D. don't have to

TÀI LIỆU VIP VIETJACK