vở bài tập toán lớp 4 bài 66

Câu 1, 2, 3, 4 trang 77 Vở bài bác luyện (SBT) Toán lớp 4 luyện 1 . 2. Lớp 4A đem 28 học viên, tạo thành những group, từng group đem 4 học viên. Lớp 4B đem 32 học viên, cũng tạo thành những group, từng group đem 4 học tập snh. Hỏi cả nhì lớp đem từng nào nhóm? (giải vì như thế nhì cách)

1. Tính vì như thế nhì cách:

a) (25 + 45) : 5 = …………

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 4 bài 66

                        = …………

    (45 + 25 ) : 2 = …………

                         = …………

                         = …………

b) 24 : 6 + 36 : 6 = …………

                           = …………

24 : 6 + 36 : 6 = …………

                       = …………

                       = …………

2. Lớp 4A đem 28 học viên, tạo thành những group, từng group đem 4 học viên. Lớp 4B đem 32 học viên, cũng tạo thành những group, từng group đem 4 học tập snh. Hỏi cả nhì lớp đem từng nào nhóm? (giải vì như thế nhì cách)

3. a) Tính:

50 – 15) : 5 = …………

                   = …………

50 : 5 – 15 : 5 = …………

                       = …………

b) Điền vết >, <, =

(50 – 15) : 5…………50 : 5 – 15 : 5

c) Viết tiếp nhập địa điểm chấm:

Khi phân tách một hiệu cho 1 số…………………

4. Tính (theo mẫu)

Mẫu: 4 × 12 + 4 × 16 – 4 × 8 = 4× (12 + 16 – 8)

                                               = 4 ×20 = 80

         3 ×17 + 3 ×25 – 3×2 = …………………

                                          = …………………

                                          = …………………

1.

a) (25 + 45) : 5 = 70 : 5

                        = 14

(45 + 25 ) : 2 = 45  : 5 + 25 : 5

                      = 9 + 5 

                      = 14 

b) 24 : 6 + 36 : 6 = 4 + 6

                           = 10

Xem thêm: điểm chuẩn đại học thuỷ lợi 2021

24 : 6 + 36 : 6 = (24 + 36 ) : 6

                       = 60 : 6

                       = 10

2.

Tóm tắt:

Cách 1:

Bài giải

Số group của lớp 4A là:

28 : 4 = 7 (nhóm)

Số group của lớp 4B là:

32 : 4 = 8 (nhóm)

Số group của tất cả nhì lớp là:

7 + 8 = 15 (nhóm)

Đáp số: 15 nhóm

Cách 2:

Số group của tất cả nhì lớp là:

(28 + 32) : 4 = 15 (nhóm)

Đáp số: 15 nhóm

3. a) Tính:

(50 – 15) : 5 = 35 : 5

                    = 7

50 : 5 – 15 : 5 = 10 – 3

                       = 7

b) Điền vết >, <, =

(50 – 15) : 5 = 50 : 5 – 15 : 5

c) Viết tiếp nhập địa điểm chấm:

Khi phân tách một hiệu mang đến một số trong những, nếu số bị trừ , số trừ đều phân tách không còn mang đến số phân tách thì tao hoàn toàn có thể phân tách số bị trừ với số phân tách, số trừ với số phân tách, rồi trừ những sản phẩm tìm ra cùng nhau.

4.

Mẫu: 4 × 12 + 4 ×16 – 4 8 = 4× (12 + 16 – 8)

                                         = 4 ×  20

                                         = 80

Xem thêm: theo quan niệm về giao tử thuần khiết của menđen cơ thể lai f1 khi tạo giao tử thì

         3 ×17 + 3 ×25 – 3×2 = 3 × (17 + 25 – 2)

                                         = 3 ×    40

                                         = 120