viết chữ và tên chữ còn thiếu trong bảng sau

Viết những chữ cái còn thiếu trong bảng sau. Chính tả – Tuần 1 trang 2 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 2 tập 1 – Chính tả – Tuần 1 – Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1

1. Điền c hoặc k vào chỗ trống:

Bạn đang xem: viết chữ và tên chữ còn thiếu trong bảng sau

…im khâu                      

…ậu bé                 

…iên nhẫn                

bà …ụ

2. Viết những chữ cái còn thiếu trong bảng sau:

Số thứ tự

Chữ cái

Tên chữ cái

1

a

a

2

…………….. 

á

3

 …………….. 

4

 …………….. 

5

c

6

 …………….. 

7

……………..  

đê

8

……………..  

e

9

……………..  

ê

TRẢ LỜI:

Xem thêm: cảm nhận về nhân vật chị dậu

1. Điền c hoặc k vào chỗ trống :

kim khâu                      

cậu bé                 

kiên nhẫn                

c

2. Viết những chữ cái còn thiếu trong bảng sau:

Số thứ tự

Chữ cái

Tên chữ cái

1

a

a

2

ă

á

3

â

4

b

5

c

6

d

7

đ

đê

8

e

e

9

ê

ê

Xem thêm: bài tập khoa học tự nhiên lớp 6