việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm.

Cách thực thực hiện cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu hàng năm là luôn chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, quy chế, quy định và chương trình, kế hoạch công tác của cơ quan, đơn vị; luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm, chủ động tích cực, sáng tạo trong công việc, thường xuyên học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp công tác, phong cách, lề lối làm việc để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ công tác được giao. Tuy nhiên nhiều người lại chưa hiểu rõ về vấn đề này. Hãy cùng ACC tìm hiểu các thông tin về kết quả thực hiện cam kết tu dưỡng rèn luyện thông qua bài viết dưới đây để hiểu rõ thêm về vấn đề này nhé.

Kết Quả Thực Hiện Cam Kết Tu Dưỡng Rèn Luyện 

Bạn đang xem: việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm.

kết quả thực hiện cam kết tu dưỡng rèn luyện 

1. Thực hiện cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu hàng năm

Cách thực thực hiện cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu hàng năm là luôn chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, quy chế, quy định và chương trình, kế hoạch công tác của cơ quan, đơn vị; luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm, chủ động tích cực, sáng tạo trong công việc, thường xuyên học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp công tác, phong cách, lề lối làm việc để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ công tác được giao.

2. Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu mới nhất

Hiện nay, mỗi cán bộ, đảng viên phải xây dựng cam kết, chương trình hành động, kế hoạch tu dưỡng hằng năm. Hằng năm, mỗi cán bộ, đảng viên xây dựng 01 bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cá nhân về các nội dung cụ thể.

BẢN CAM KẾT

TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN, PHẤN ĐẤU NĂM 2022

Họ và tên: Nguyễn Văn A

Sinh ngày: 15/03/1992

Đơn vị công tác: UBND huyện A

Sinh hoạt tại chi bộ: huyện A

Sau khi nghiên cứu, học tập các nghị quyết, quy định của Đảng, tôi cam kết nghiêm túc thực hiện các nghị quyết trung ướng 4 Khoá XII về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Quy định số 101 -QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về “trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Cụ thể là các nội dung chủ yếu sau:

1. Về tư tưởng chính trị

Luôn trung thành với chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tư chuyển hoá”.

– Luôn nêu cao và thể hiện tinh thần yêu nước;

– Luôn luôn học tập không ngừng, tuyên truyền, vận động người thân cùng quần chúng nhân dân chấp hành và thực hiện tốt chủ trường, pháp luật;

2. Về phầm chất đạo đức, lối sống

Luôn rèn luyện, tu dưỡng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, gương mẫu trong công tác và cuộc sống, trong đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chấp hành quy định về những điều đảng viên không được làm, không có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống.

3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, đổi mới phương pháp công tác và lề lối làm việc; chấp hành về bảo vệ, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực học tập nâng cao trình độ và năng lực công tác, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Có lối sống trong sáng, giản dị, khiếm tốn và luôn luôn học hỏi không ngừng;

Kiên quyết chống lại những thói hư, tật sống;

4. Về tổ chức kỷ luật.

Tôi sẽ thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức của Đảng, chấp hành sự phân công của tổ chức, tự giác chấp hành nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật của Nahf nước, quy chế, quy định, nội quy của cơ quan, đơn vị tôi đang công tác.

Gương mẫu trong công tác phê bình và

5. Về khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm thời gian qua và qua kiểm điểm, đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên cuối năm 2022.

Tôi sẽ mạnh dạn hơn trong việc đấu tranh phê bình, tự phê bình, đấu tránh để chống lại những biểu hiện bè phái, đấu tranh, phát hiện, tố giác những biểu hiện quy thoái về mặt đạo đức, chính trực, về việc hoàn thành nhiệm vụ.

– Luôn luôn có thái độ cầu thị trong công việc, lắng nghe ý kiến của đồng nghiệp, của nhân dân và của cấp trên;

6. Về kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Căn cứ chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 22/3/2016 của Bộ chính trị về “học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng” và đặc điểm địa phương, đơn vị phụ trách để xây dựng kế hoạch hành động của cá nhân cho phù hợp.

Bản cam kết này đồng thời là nội dung kế hoạch hành động của bản thân để tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu và là căn cứ để kiểm điểm, đánh giá xếp loại cán bộ, đảng viên cuối năm.

3. Mẫu bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu 2022

ĐẢNG BỘ……………………….
CHI BỘ……………………
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
…….., ngày …. tháng ….. năm 2022

BẢN CAM KẾT
TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN, PHẤN ĐẤU NĂM 2022

Họ và tên: ………………………………………

Sinh ngày: ………………………………………

Đơn vị công tác: …………………………………

Chức vụ Đảng: ……………………………………

Chức vụ chính quyền, đoàn thể: …………………

Sinh hoạt tại chi bộ: …………………………………

Xem thêm: đề thi giữa kì 2 toán 5

Sau khi nghiên cứu, học tập các nghị quyết, quy định của Đảng, tôi cam kết nghiêm túc thực hiện:

– Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ.

– Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

– Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, Đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Cụ thể là các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Về tư tưởng chính trị ………………………………

2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống …………………

3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao (1) …

4. Về tổ chức kỷ luật …………….

5. Về khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm thời gian qua và qua kiểm điểm, đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên cuối năm 20.… (nếu có) ……….

6. Về kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng (2) ….

Bản cam kết này đồng thời là nội dung kế hoạch hành động của bản thân để tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu và là căn cứ để kiểm điểm, đánh giá xếp loại cán bộ, Đảng viên cuối năm.

XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ (3)NGƯỜI CAM KẾT

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Ghi chú:

(1) Căn cứ chức trách, nhiệm vụ được giao, đặc điểm của địa phương, cơ quan, đơn vị, cá nhân có thể bổ sung các nội dung 01, 02, 03, 04 cho phù hợp.

(2) Mục này chỉ áp dụng đối với cá nhân là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị. Các đồng chí đã xây dựng kế hoạch hành động sau khi học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII thì nội dung này là cam kết thực hiện kế hoạch hành động đã xây dựng.

(3) Bản cam kết được làm thành 02 bản, 01 bản cá nhân giữ, 01 bản chi ủy lưu để theo dõi, đánh giá chất lượng Đảng viên cuối năm.

Sửa

4. Hướng dẫn cách viết bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện của Đảng viên

Về tư tưởng chính trị:

– Luôn trung thành và kiên định với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng, chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước;

– Không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, tự diễn biến, tự chuyển hóa;

– Thực hiện tốt Điều lệ Đảng, Nghị quyết, quy định… của các cấp ủy, cơ sở Đảng…

Về phẩm chất đạo đức, lối sống:

– Luôn rèn luyện, tu dưỡng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

– Giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; gương mẫu trong công tác và cuộc sống, trong đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, tham nhũng, lãng phí; có lối sống giản dị, hòa đồng;

– Chấp hành Quy định về những điều Đảng viên không được làm; không có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống…

Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:

– Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; đổi mới phương pháp công tác và lề lối làm việc;

– Không ngừng học tập nâng cao trình độ và năng lực công tác; hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao;

– Đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao hiệu suất, nói đi đôi với làm để công việc được giao hoàn thành tốt…

Về tổ chức kỷ luật:

– Thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng; chấp hành sự phân công của tổ chức; tự giác chấp hành quy chế, quy định, nội quy của cơ quan, đơn vị và nơi cư trú;

– Thực hiện kê khai tài sản trung thực, nghiêm túc;

– Không vướng vào các tệ nạn xã hội, không vi phạm pháp luật, tự giác và gương mẫu thực hiện quy định…

Về khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm thời gian qua và qua kiểm điểm, đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên cuối năm 2022: Luôn lắng nghe, cầu thị trong việc sửa chữa lỗi lầm của bản thân…

Xem thêm: đại học công nghệ thành phố hồ chí minh

Trên đây là một số thông tin về kết quả thực hiện cam kết tu dưỡng rèn luyện. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Luật ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn.