tôi tiếng anh là gì

Trong tiếng Anh giao tiếp có rất nhiều cách để có thể đưa ra ý kiến hoặc lời nhận xét. Hôm nay, chúng ta hãy cùng tìm hiểu các mẫu câu nhận xét bằng tiếng anh hoặc câu phát biểu ý kiến thường gặp nhất trong giao tiếp hàng ngày.

tieng anh tre em

Bạn đang xem: tôi tiếng anh là gì

Học cách nhận xét bằng tiếng Anh trong tiếng Anh giao tiếp

Danh sách những từ và cụm từ thường dùng khi phát biểu ý kiến hoặc nhận xét:

Stating your Opinion (Đưa ra ý kiến)

It seems to me that … (Với tôi, dường như là..)

In my opinion, … (Theo ý kiến tôi thì…)

I am of the opinion that …/ I take the view that ..(ý kiến của tôi là/ Tôi nhìn nhận vấn đề này là).

My personal view is that … (Quan điểm của riêng tôi là…).

In my experience … (Theo kinh nghiệm của tôi thì…).

As far as I understand / can see … (Theo như tôi hiểu thì…)

As I see it, …/ From my point of view … (Theo tôi/ theo quan điểm của tôi).

As far as I know … / From what I know …(Theo tôi biết thì…/ Từ nhừng gì tôi biết thì…).

I might be wrong but … (Có thể tôi sai nhưng…).

If I am not mistaken … (Nếu tôi không nhầm thì…).

I believe one can (safely) say … (Tôi tin rằng…).

It is claimed that … (Tôi tuyên bố rằng…).

I must admit that … (Tôi phải thừa nhận rằng…).

I cannot deny that … (Tôi không thể phủ nhận rằng….).

I can imagine that … (Tôi có thể tưởng tượng thế này….).

I think/believe/suppose … (Tôi nghĩ/ tin/ cho là…).

Personally, I think … (Cá nhân tôi nghĩ rằng….).

That is why I think … (Đó là lý do tại sao tôi nghĩ rằng…).

I am sure/certain/convinced that … (Tôi chắc chắn rằng….).

I am not sure/certain, but … (Tôi không chắc nhưng…).

I am not sure, because I don’t know the situation exactly. (Tôi không chắc lắm vì tôi không biết cụ thể tình huống như thế nào).

I have read that … (Tôi đã đọc được rằng…).

I am of mixed opinions (about / on) … (Tôi đang phân vân về việc…).

I have no opinion in this matter. (Tôi không có ý kiến gì về việc này).

 

Outlining Facts (Chỉ ra điều hiển nhiên)

The fact is that …(Thực tế là…)

The (main) point is that … (Ý chính ở đây là…).

This proves that … (Điều này chứng tỏ rẳng…).

What it comes down to is that … (Theo những gì được truyền lại thì…)

It is obvious that …(Hiển nhiên là…).

It is certain that … (Tất nhiên là….).

One can say that … (Có thể nói là…).

It is clear that … (Rõ ràng rằng….).

There is no doubt that … (Không còn nghi ngờ gì nữa….)

 

 

 

Agreement (Biểu lộ sự đồng ý)

There are many reasons for … (Có rất nhiều lý do cho….).

There is no doubt about it that … (Không còn nghi ngờ gì về việc….).

I simply must agree with that. (Đơn giản tôi chỉ có thể đồng ý về việc đó).

I am of the same opinion. (Tôi cũng có chung ý kiến như thế).

I am of the same opinion as the author. (Tôi cũng có cùng ý kiến với tác giả).

I completely/absolutely agree with the author. (Tôi hoàn toàn đồng ý với tác giả).

 

Qualified Disagreement (Biểu lộ sự không đồng tình một cách dè dặt)

It is only partly true that… (Có thể nó đúng một phần…).

I can agree with that only with reservations. (Tôi hơi đồng ý với điều này…).

That seems obvious, but … (Có vẻ như mọi việc đã rõ ràng, nhưng…).

That is not necessarily so. (Điều đó là không cần thiết vì vậy…).

It is not as simple as it seems. (Điều đó không đơn giản như chúng ta tưởng).

Under certain circumstances … (Trong một hoàn cảnh đặc biệt…).

 

Xem thêm: điểm tuyển sinh lớp 10 năm 2022

Disagreement (Biểu lộ sự phản đối)

There is more to it than that (Có thể có nhiều hơn thế…).

The problem is that … (Vấn đề ở đây là…)

I (very much) doubt whether … (Tôi nghi ngờ rằng…).

This is in complete contradiction to … (Điều này hoàn toàn mâu thuẫn…).

What is even worse….. (Điều này còn có thể tệ hại hơn…).

I am of a different opinion because … (Tôi có ý kiến hoàn toàn trái ngược vì….)

I cannot share this / that / the view. (Tôi không có cùng quan điểm với bạn).

I cannot agree with this idea. (Tôi không đồng ý với ý kiến này).

What I object to is … (Cái mà tôi quan tâm là….).

Unlike the author I think … (Không giống như tác giả, tôi nghĩ…)

 

Linking Arguments (Những từ nối trong lập luận)

First of all, I think … (Trước hết, tôi nghĩ…).

Not only that, but I also think that … (Không chỉ như thế mà tôi còn nghĩ rằng…).

Not only are they …, they are also … (Chúng không những ….mà còn…).

They are not …, nor are they … (Chúng không…, và cũng không….)

There are various/several/many reasons for this. (Có rất nhiều lý do cho điều này).

First, … / Firstly, … (Đầu tiên là…)

Second, … / Secondly, … (Thứ hai là…).

Moreover, … / Furthermore, … / In addition, …(Hơn nữa, …Xa hơn nữa…, Thêm vào đó….).

Another significant point is that … (Một điểm quan trọng nữa là….).

Finally, … (Cuối cùng là…).

On the one hand, … On the other hand, … (Một mặt thì…., mặt khác thì….).

In contrast to this is … (Đối lập với điều này là….).

Because of … (Bởi vì….)

That is why … (Đó là lý do tại sao…)

After all, … (Cuối cùng là….)

The reason is that … (Lý do là….).

The result of this is that … (Kết quả của điều này là….)

Another aspect/point is that … (Một khía cạnh khác/ điểm khác là…).

It is because … (Đó là vì….).

Although it is true that … it would be wrong to claim that … (Mặc dù sự thật là ….nhưng nó cũng có thể là sai khi tuyên bố rằng….).

That may sometimes be true, but … (Thỉnh thoảng thì điều đó cũng đúng nhưng….)

One could argue that …, but … (Có thể biện luận rằng….nhưng….).

 

Providing Examples (Đưa ra ví dụ)

Take for example (the case of) … (Hãy lấy một vài ví dụ…).

Look at … (Hãy nhìn vào ví dụ…).

For instance … / For example … (Ví dụ…).

Let me give you an example. (Để tôi đưa ra một ví dụ).

Take for example (the case of) … (Hãy lấy một vài ví dụ…).

Look at … (Hãy nhìn vào ví dụ…).

For instance … / For example … (Ví dụ…).

Let me give you an example. (Để tôi đưa ra một ví dụ).

 

Additions and Conclusion (Thêm thông tin và đưa ra kết luận)

Most probably … (Có thể là…).

It appears to be … (Dường như là…).

It is important to mention that…(Cũng rất quan trọng khi đề cập đến…).

As I already indicated … (Như tôi đã đề cập đến…).

In other words…. (Nói cách khác thì….).

I am most concerned about …(Tôi quan tâm nhất đến …).

I should like to repeat once again that … (Tôi muốn nhắc lại một lần nữa rằng…).

I should like to emphasise that … (Tôi muốn nhấn mạnh rằng….).

I would (just) like to add …. (Tôi muốn thêm vào….).

Xem thêm: cho tam giác abc cân tại a

So all in all I believe that… (Sau tất cả, tôi tin rằng….).

(In) summing up it can be said that … (Tóm lại là có thể nói rằng….).

Weighing the pros and cons, I come to the conclusion that … (So sánh giữa mặt được và mặt mất, tôi đi đến kết luận rằng….).