tiếng anh 7 unit 8 a closer look 2


1. Combine the two sentences, using although / though. 2. Complete the sentences, using although/ though or however. 3. Use your own ideas to tướng complete the following sentences. Then compare your sentences with a partner's. 4. Choose the correct answer A, B, or C to tướng complete each sentence. 5. GAME Chain story

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải thời gian nhanh hơn

Bạn đang xem: tiếng anh 7 unit 8 a closer look 2

Bài 1

Video chỉ dẫn giải

Grammar

 1. Combine the two sentences, using although / though.

(Kết phù hợp nhì câu, dùng "although / though".)

Example:

She watched the film twice. She didn't understand the film. 

(Cô ấy đang được coi bộ phim truyện nhì phiên. Cô ấy không hiểu biết nội dung của bộ phim truyện cơ.)

→ Although / Though she watched the film twice, she didn't understand it. 

(Mặc cho dù cô ấy đang được coi bộ phim truyện nhì phiên, cô ấy vẫn không hiểu biết nội dung của chính nó.)

→ She didn't understand the film although / though she watched it twice. 

(Cô ấy không hiểu biết nội dung bộ phim truyện tuy vậy cô ấy đang được coi nó nhì phiên.)

1. The questions were very difficult. He solved them easily.

2. He was a great actor. He never played a leading role in a film.

3. They spent a lot of money on the film. The film wasn't a big success.

4. The film was a comedy. I didn't find it funny at all.

5. We played well. We couldn't win the match.

Phương pháp giải:

Chúng tao dùng “although / though” trước một mệnh đề nhằm nối nhì ý tương phản vô và một câu.

Lời giải chi tiết:

1. The questions were very difficult. He solved them easily.

 (Các thắc mắc vô cùng khó khăn. Anh ấy đang được xử lý bọn chúng một cơ hội đơn giản.)

→ Although / Though the questions were very difficult, he solved them easily.  

(Mặc cho dù những thắc mắc vô cùng khó khăn, tuy nhiên anh ấy đang được xử lý bọn chúng một cơ hội đơn giản.)

→ He solved questions easily although / though they were very difficult. 

(Anh ấy đang được xử lý những câu hỏi một cơ hội đơn giản tuy vậy chúng rất khó khăn.)

2. He was a great actor. He never played a leading role in a film. 

(Anh ấy là 1 trong những trình diễn viên ấn tượng. Anh ấy ko khi nào nhập vai chủ yếu vô một bộ phim truyện nào là cả.)

→ Although / Though he was a great actor, he never played a leading role in a film. 

(Mặc cho dù anh ấy là 1 trong những trình diễn viên ấn tượng, tuy nhiên anh ấy ko khi nào nhập vai chủ yếu vô một bộ phim truyện nào là cả.)

→ He never played a leading role in a film although / though he was a great actor. 

(Anh ấy ko khi nào nhập vai chủ yếu vô một bộ phim truyện nào là tuy vậy anh ấy là 1 trong những trình diễn viên ấn tượng.)

3. They spent a lot of money on the film. The film wasn't a big success. 

(Họ đang được chi thật nhiều chi phí mang lại bộ phim truyện. Sở phim ko thiệt sự thành công xuất sắc.)

→ Although / Though they spent a lot of money on the film, the film wasn't a big success. 

(Mặc cho dù chúng ta đang được chi thật nhiều chi phí mang lại bộ phim truyện, tuy nhiên bộ phim truyện ko thiệt sự thành công.)

→ The film wasn't a big success although / though they spent a lot of money on the film. 

(Bộ phim ko thiệt sự thành công tuy vậy chúng ta đang được chi thật nhiều chi phí mang lại bộ phim truyện cơ.)

4. The film was a comedy. I didn't find it funny at all. 

(Bộ phim là phim hài. Mình ko thấy nó hài hước một chút nào.)

 Although / Though the film was a comedy, I didn't find it funny at all. 

(Mặc cho dù bộ phim truyện là phim hài, tuy nhiên bản thân ko thấy nó hài hước một chút nào.)

→ I didn't find the film funny at all although / though it was a comedy. 

 (Mình ko thấy cỗ phim buồn mỉm cười một chút nào tuy vậy nó là một bộ phim truyện hài.)

5. We played well. We couldn't win the match. 

(Chúng tao đang được nghịch ngợm rất tuyệt. Chúng tao ko thể thắng trận đấu.)

→ Although / Though we played well, we couldn't win the match. 

(Mặc cho dù tất cả chúng ta đang được nghịch ngợm rất tuyệt, tuy nhiên tất cả chúng ta ko thể thắng trận đấu.)

→ We couldn't win the match although / though we played well. 

(Chúng tao ko thể thắng trận đấu tuy vậy tất cả chúng ta đang được nghịch ngợm rất tốt.)

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Complete the sentences, using although/ though or however.

(Hoàn trở nên những câu, dùng although / though hoặc however)

1. ________ the acting in the film was good, I didn't lượt thích its story. 

2. I felt really tired. ________, I went to see the film. 

3. I really enjoyed the new film________ most of my friends didn't lượt thích it.

4. He studied hard for the exam. ________ , he failed it.

5. Mai speaks English very well ________ her native language is Vietnamese. 

Phương pháp giải:

- Chúng tao dùng “although / though” trước một mệnh đề nhằm nối nhì ý tương phản vô và một câu.

- Chúng tao dùng “however” nhằm chỉ sự trái lập thân mật ý vô nhì vế của câu, thông thường được dùng sau vết phẩy.

Lời giải chi tiết:

1Although / Though the acting in the film was good, I didn't lượt thích its story. 

(Mặc cho dù trình diễn xuất vô phim rất tuyệt tuy nhiên bản thân ko mến mẩu truyện của chính nó.)

2. I felt really tired. However, I went to see the film. 

(Mình đang được cảm nhận thấy thực sự mệt rũ rời. Tuy nhiên, bản thân vẫn đi coi phim.)

3. I really enjoyed the new film although / though most of my friends didn't lượt thích it. 

(Mình thực sự vô cùng mến bộ phim truyện mới mẻ tuy vậy đa số đồng minh của tôi đều ko mến nó.)

4. He studied hard for the exam. However, he failed it. 

(Anh ấy đang được học tập rất siêng chỉ mang lại kỳ đua. Tuy nhiên, anh lại ko đạt sản phẩm cao.)

5. Mai speaks English very well although / though her native language is Vietnamese.

 (Mai rằng giờ Anh rất tuyệt tuy vậy tiếng mẹ đẻ của cô ý ấy là giờ Việt.)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Use your own ideas to tướng complete the following sentences. Then compare your sentences with a partner's.

(Sử dụng phát minh của riêng biệt chúng ta nhằm hoàn thành xong những câu sau. Sau cơ đối chiếu câu của doanh nghiệp với câu của doanh nghiệp nằm trong lớp.)

1. I don't really lượt thích the film though _______.

2. He felt very well. However, _______.

3. The film was a great success. However, _______.

4. Although it rained all day, _______.

5. The music in the film was terrible. However, _______.

Lời giải chi tiết:

1. I don't really lượt thích the film though its storyline was intriguing. 

(Mình ko thực sự mến bộ phim truyện đem dù cốt truyện của chính nó mê hoặc.)

2. He felt very well. However, he was diagnosed with cancer. 

(Anh ấy cảm nhận thấy vô cùng khỏe khoắn. Tuy nhiên, anh và đã được chẩn đoán vướng các bệnh ung thư.)

3. The film was a great success. However, the acting was disappointing.

 (Bộ phim thành công xuất sắc bùng cháy rực rỡ. Tuy nhiên, trình diễn xuất tạo nên tuyệt vọng.)

4. Although it rained all day, he decided to tướng hốc out alone. 

(Dù trời mưa một ngày dài tuy nhiên cậu ta vẫn ra quyết định đi dạo 1 mình.)

5. The music in the film was terrible. However, it contributed to tướng drawing public attention. 

(Âm nhạc vô phim thiệt quyết liệt. Tuy nhiên, nó đang được góp thêm phần hấp dẫn sự xem xét của công bọn chúng.)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

 4. Choose the correct answer A, B, or C to tướng complete each sentence.

(Chọn câu vấn đáp đích trong số đáp án A, B hoặc C nhằm hoàn thành xong từng câu.)

1. Mary overslept this morning _______ she went to tướng bed early last night.

A. although

B. because

Xem thêm: học kinh doanh quốc tế ra làm gì

C. so

2.  _______ the sun is shining, it isn't very warm.

A. Because

B. However

C. Though

3. I don't lượt thích running,  _______  I lượt thích swimming.

A. but

B. so

C. however

4.  _______  the film was exciting, Jim fell asleep in the cinema.

A. However

B. Because

C. Although

5. The story of the film is silly.  _______,  many people still enjoyed it. 

A. However  

B. Though 

C. But

Lời giải chi tiết:

1. A

2. C

3. B

4. C

5. A

1. A

Mary overslept this morning although she went to tướng bed early last night. 

(Mary đang được ngủ quên sáng sủa ni tuy vậy cô ấy đã từng đi ngủ sớm vô tối qua chuyện.)

A. although (măc dù)

B. because (bởi vì)

C. so (vì vậy)

2. C

Though the sun is shining, it isn't very warm. 

(Mặc cho dù mặt mũi trời chói sáng, tuy nhiên khí hậu ko lạnh lẽo lắm.)

A. Because (bởi vì)

B. However (tuy nhiên)

C. Though (mặc dù)

3. B

I don't lượt thích running, but I lượt thích swimming.

 (Mình ko mến chạy cỗ. Nhưng mình yêu thích lượn lờ bơi lội.)

A. But (nhưng)

B. So (vì vậy)

C. However (tuy nhiên)

4. C

Although the film was exciting, Jim fell asleep in the cinema. 

(Mặc cho dù bộ phim truyện vô cùng mê hoặc tuy nhiên Jim đang được ngủ quên vô rạp chiếu phim.)

A. However (tuy nhiên)

B. Because (bởi vì)

C. Although (mặc dù)

5. A

The story of the film is silly. However, many people still enjoyed it. 

(Câu chuyện của phim thiệt là ngớ ngẩn. Tuy nhiên, nhiều người vẫn mến nó.)

A. However (tuy nhiên)

B. Though (mặc dù)

C. But (nhưng)

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. GAME Chain story

Work in groups. Develop a story using although / though.

(Làm việc group. Phát triển một mẩu truyện bằng phương pháp dùng "although / though".)

Although it rained yesterday, ... (Mặc cho dù ngày hôm qua trời mưa,...)

Example:

A: Although it rained yesterday, we went shopping. 

(Mặc cho dù ngày hôm qua trời mưa tuy nhiên bọn chúng bản thân vẫn chuồn sắm sửa.)

B: Although / Though we went shopping, we didn't buy anything. 

(Mặc cho dù bọn chúng tôi đã chuồn sắm sửa, tuy nhiên bọn chúng bản thân ko mua sắm được gì cả.)

C: ...

Lời giải chi tiết:

A: Although / Though the sun is shining, the weather isn't very warm. 

(Mặc cho dù mặt mũi trời chói sáng tuy nhiên khí hậu không thật lạnh lẽo.)

B: Although / Though the weather isn't very warm, we go camping.

(Mặc cho dù khí hậu không thật lạnh lẽo tuy nhiên công ty chúng tôi vẫn chuồn cắm trại.)

C: Although / Though we go camping, we don’t prepare anything.

(Mặc cho dù công ty chúng tôi chuồn cắm trại, công ty chúng tôi ko sẵn sàng bất kể cái gì cả.)

D: ….

Từ vựng

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.


Bình luận

Chia sẻ

 • Tiếng Anh 7 Unit 8 Communication
 • Tiếng Anh 7 Unit 8 Skills 1

  1. Work in pairs. Discuss the following questions. 2. Read the film review of Harry Potter and the Sorcerer's Stone on Mark's blog. Match the words with their meanings.3. Read Mark's blog again and answer the questions. 4. Look at the table. Work in pairs. Ask and answer questions about the film Kungfu Boy. 5. Work in groups. Take turns to tướng talk about the film Kungfu Boy.

 • Tiếng Anh 7 Unit 8 Looking back

  1. Match the types of film in column A with their descriptions in column B. 2. Give an example for every film type in the box. 3. Choose the correct answer A, B, or C to tướng complete each sentence. 4. Match the sentences or sentence halves in columns A and B.

 • Tiếng Anh 7 Unit 8 Project
 • Tiếng Anh 7 Unit 8 Skills 2

  1. Work in pairs. Discuss the following question. 2. Mark and Hoa are talking about the film Naughty Twins. Listen to tướng their conversation. Who stars in the film? 3. Listen to tướng the conversation again. Choose the best answer to tướng each question below. 4. Make notes about one of your favourite films. 5. Write a paragraph of about 70 words about your favourite film, using the information in 4.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 - Global Success - Xem ngay

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định canh ty học viên lớp 7 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả chi phí khóa học nếu như học tập ko hiệu suất cao.

Xem thêm: nguyên nhân thực dân pháp xâm lược việt nam