they were late for work because their car

Câu hỏi:

01/04/2022 2,668

Bạn đang xem: they were late for work because their car

D. broke

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải vì chưng Vietjack

cut down (v.phr): rời giảm

put down (v.phr): bịa xuống

break down (v.phr): hỏng

get down (v.phr): rời ngoài, xuống (xe, tàu)

=>They were late for work because their car broke down.

Tạm dịch: Họ đi làm việc muộn chính vì xe cộ xe hơi của mình lỗi.

Đáp án hãy chọn là: D

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

She always takes good care _____ her children. 

A. for

B. in

C. with

D. of

Câu 2:

I didn't get to tát see the kết thúc of that mystery movie on TV last night. How did it ________ out?

A. go

B. make

C. bring

D. turn

Câu 3:

I know you find the course boring, Pauline, but since you've started it, you might as well_____it.

A. go with

B. go through with

C. go ahead

Xem thêm: trong hiện tượng khúc xạ góc khúc xạ

D. go off

Câu 4:

The stranger came ________me and asked, "Is there a post office near here?"

A. on to

B. away from

C. out of

D. up to

Câu 5:

Choose the best answer

The authority _______ down that building to tát build a supermarket.

A. knocked

B. came

C. went

D. fell

Câu 6:

The water supply of the building was ______ off because the pipes burst.

A. handed

B. held

C. cut

D. paid

Câu 7:

That problem is _______ them. We can't make _______ our mind yet.

A. out off/on

B. up to/up

C. away from/for

D. on for/off

TÀI LIỆU VIP VIETJACK