phản ứng hóa học xảy ra trong trường hợp nào dưới đây không thuộc loại phản ứng nhiệt nhôm

Al + Fe2O3 → Al2O3 + Fe được Pgdphurieng.edu.vn biên soạn gửi tới bạn đọc là phản ứng nhiệt nhôm, Al khử được nhiều ion kim loại trong oxit, để tạo ra kim loại và oxit nhôm.

1. Phương trình phản ứng Al ra Al2O3

2Al + Fe2O3 overset{t^{circ } }{rightarrow} Al2O3 + 2Fe

2. Điều kiện phương trình phản ứng Al và Fe2O3 xảy ra 

Nhiệt độ: 2000oC, có Mg làm mồi

Bạn đang xem: phản ứng hóa học xảy ra trong trường hợp nào dưới đây không thuộc loại phản ứng nhiệt nhôm

3. Phản ứng nhiệt nhôm

Phản ứng nhiệt nhôm được định nghĩa là phản ứng hóa học tỏa nhiệt trong đó nhôm là chất khử ở trong nhiệt độ cao.

Phương trình tổng quát:

Al + oxit kim loại overset{t^{circ } }{rightarrow} oxit nhôm + kim loại

(Hỗn hợp X)          (Hỗn hợp Y)

4. Phản ứng nhiệt nhôm thường gặp

Ví dụ nổi bật nhất là phản ứng giữa oxit sắt III (Fe2O3) và nhôm (Al):

2Al + Fe2O3 overset{t^{circ } }{rightarrow}  2Fe + Al2O3

Một số phản ứng khác như:

8Al + 3Mn3O4 overset{t^{circ } }{rightarrow} 4Al2O3 + 9Mn

Cr2O3 + 2Al overset{t^{circ } }{rightarrow} Al2O3 + 2Cr

5. Bài tập phản ứng nhiệt nhôm

Câu 1. Phản ứng hóa học xảy ra trong trường hợp nào dưới đây không thuộc loại phản ứng nhiệt nhôm?

A. Al tác dụng với H2SO4 đặc, nóng.

B. Al tác dụng với CuO nung nóng.

C. Al tác dụng với Fe2O3 nung nóng.

D. Al tác dụng với Fe3O4nung nóng.

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án A Phản ứng nhiệt nhôm là phản ứng dùng nhôm để khử các oxit kim loại yếu hơn, phản ứng nhiệt nhôm thuộc loại phản ứng oxi hóa khử trong đó nhôm là chất khử.Al tác dụng với H2SO4đặc, nóng không phải là phản ứng nhiệt nhôm.

Câu 2. Để giữ cho các đồ dùng, đồ vật làm từ kim loại nhôm được bền, đẹp thì cần phải:

(1) Ngâm đồ vật trong nước xà phòng đặc, nóng, để làm sạch.

(2) Không nên cho đồ vật tiếp xúc với dung dịch nước chanh, giấm ăn.

(3) Dùng giấy nhám, chà trên bề mặt của vật, để vật được sạch và sáng.

(4) Bảo vệ bề mặt của vật như nhà thiết kế, sản xuất ban đầu.

Cách nào làm trên là đúng:

A. 1 và 2

B. 1 và 3

C. 1 và 4

D. 2 và 4

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án D  Để giữ cho các đồ vật làm từ kim loại nhôm được bền, đẹp thì cần phải :

(2) Không nên cho đồ vật tiếp xúc với dung dịch nước chanh, giấm ăn vì nhôm tác dụng với axit.

(4) Bảo vệ bề mặt của vật như nhà thiết kế, sản xuất ban đầu.

Câu 3. Hỗn hợp X gồm Fe2O3 và Al có tỉ lệ mol tương ứng là 1:3. Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm X (không có không khí) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp gồm

A. Al2O3 và Fe

B. Al, Fe và Al2O3

C. Al, Fe, Fe3O4 và Al2O3

D. Al2O3, Fe và Fe3O4

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án B Phương trình phản ứng hóa học xảy ra

8Al + Fe3O4 overset{t^{circ } }{rightarrow} 4Al2O3↓ + 9Fe

⇒ nFe3O4/nAl = 3/8 < 1/3 ⇒ Al còn Fe3O4 hết

⇒ Hỗn hợp sản phẩm gồm Al2O3, Fe và Al

Câu 4. Trộn 8,1 (g) bột Al với 48g bột Fe2O3 rồi tiến hành phản ứng nhiệt nhôm trong điều kiện không có không khí, kết thúc thí nghiệm lượng chất rắn thu được là:

A. 61,5 g

B. 56,1 g

C. 65,1g

D. 51,6 g

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án B Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có :

mc.rắn = mAl + mFe2O3 = 8,1 + 48 = 56,1 g

Câu 5. Phương trình nào sau đây là phản ứng nhiệt nhôm?

A. H2 + CuO overset{t^{circ } }{rightarrow} Cu + H2O.

B. 3CO + Fe2O3overset{t^{circ } }{rightarrow} 2Fe + 3CO2.

C. 2Al + Cr2O3 overset{t^{circ } }{rightarrow} Al2O3 + 2Cr.

D. Al2O3 + 2KOH → 2KAlO2 + H2O.

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án C

Câu 6. Cho sơ đồ phản ứng : Al → X → Al2O3→ Al

X có thể là

A. AlCl3.

B. NaAlO2.

C. Al(NO3)3.

D. Al2(SO4)3.

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án C Sơ đồ phản ứng

Al → Al(NO3)3. → Al2O3 → Al

Phương trình phản ứng minh họa

Al + 4HNO3→ Al(NO3)3 + NO + 2H2O

4Al(NO3)3→ 2Al2O3 + 12NO2 + 3O2

2Al2O3 → 4Al + 3O2

Câu 7. Trong các cặp chất sau đây, cặp chất nào có thể cùng tồn tại trong một dung dịch?

A. AlCl3 và Na2CO3

B. HNO3 và NaHCO3

C. NaNO3 và KOH

D. NaCl và AgNO3

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án C Cặp chất ccó thể cùng tồn tại trong một dung dịch là chúng không phản ứng với nhau

Loại A vì AlCl3 phản ứng với Na2CO3

3Na2CO3 + 2AlCl3 + 3H2O → 2Al(OH)3+ 3CO2+ 6NaCl

Loại B vì HNO3 phản ứng với NaHCO3

NaHCO3 + HNO3→ NaNO3 + CO2↑ + H2O

Loại D vì NaCl phản ứng với AgNO3

Xem thêm: học kinh doanh quốc tế ra làm gì

NaCl + AgNO3 → AgCl + NaNO3

Câu 8. Đốt nóng một hỗn hợp gồm Al và 8 gam Fe2O3 (trong điều kiện không có không khí) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp rắn R. Cho X tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch NaOH 1M sinh ra 1,68 lít H2 (ở đktc). Giá trị của V là

A. 150.

B. 100.

C. 200.

D. 300.

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án A Ta có phương trình phản ứng

2Al + Fe2O3 → Al2O3 + 2Fe (1)

Vì X tác dụng với NaOH tạo 0,075 mol H2 => Al dư

2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2

Al2O3 + 2NaOH → 2NaAlO2 + H2O

Vì nH2 = 0,075 => nAl dư = nH2 = 0,05 mol

nFe2O3 = 0,05 => nAl (1) = 0,1 mol

=> Tổng số mol Al dùng là:

Theo bảo toàn nguyên tố (để ý tỉ lệ Na:Al trong NaAlO2 là 1:1)

=> nNa+ = 0,15 mol => V = 150 ml

Câu 9. Phản ứng hóa học xảy ra trong trường hợp nào dưới đây không thuộc loại phản ứng nhiệt nhôm?

A. Al tác dụng với H2SO4 đặc, nóng.

B. Al tác dụng với CuO nung nóng.

C. Al tác dụng với Fe2O3 nung nóng.

D. Al tác dụng với Fe3O4 nung nóng.

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án A Phản ứng nhiệt nhôm là phản ứng dùng nhôm để khử các oxit kim loại yếu hơn, phản ứng nhiệt nhôm thuộc loại phản ứng oxi hóa khử trong đó nhôm là chất khử.

=> A không phải là phản ứng nhiệt nhôm.

Câu 10. Phản ứng nào sau đây là phản ứng nhiệt nhôm?

A. 4Al + 3O2 overset{t^{o} }{rightarrow}2Al2O3

B. 2Al + 2NaOH + 2H2overset{t^{o} }{rightarrow} 2NaAlO2 + 3H2

C. Al + 4HNO3 overset{t^{o} }{rightarrow}Al(NO3)3 + NO + 2H2O

D. 2Al + Fe2O3 overset{t^{o} }{rightarrow} 2Fe + Al2O3

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án D Phản ứng nhiệt nhôm: Kim loại nhôm tác dụng được với một số oxit kim loại ở nhiệt độ cao tạo thành kim loại và nhôm oxit.

Vậy phản ứng nhiệt nhôm là: 2Al + Fe2O3 → 2Fe + Al2O3.

Câu 11. Tính chất nào sau đây không phải của nhôm?

A. Là kim loại màu trắng bạc, mềm, dễ kéo sợi và dát mỏng.

B. Nhôm dẫn điện và dẫn nhiệt tốt, tốt hơn các kim loại Fe và Cu.

C. Nhôm là nguyên tố p.

D. Nhôm là kim loại nhẹ.

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án B

Câu 12. Nhôm thể hiện tính chất nào sau đây?

1) Là kim loại màu trắng bạc, mềm, dễ kéo sợi và dát mỏng.

2) Nhôm dẫn điện và dẫn nhiệt tốt, tốt hơn các kim loại Fe và Cu.

3) Nhôm là kim loại nhẹ.

4) Nhôm là nguyên tố s.

A. 1, 2

B. 2, 4

C. 3

D. 1, 3

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án D Các tính chất vật lí của nhôm là

1) Là kim loại màu trắng bạc, mềm, dễ kéo sợi và dát mỏng.

3) Nhôm là kim loại nhẹ, nóng chảy ở nhiệt độ 660oC.

4) sai Nhôm là nguyên tố p.

(2) sai vì nhôm dẫn điện kém hơn đồng.

Câu 13. Cho các ống nghiệm đựng các dung dịch sau: HCl, H2SO4 đặc nguội, ZnCl2, KCl. Thả bột nhôm vào các ống nghiệm thấy có hiện tượng lần lượt là

A. sủi bọt khí, không hiện tượng, xuất hiện kết tủa màu đỏ, không hiện tượng.

B. không hiện tượng, sủi bọt khí, không hiện tượng, xuất hiện kết tủa vàng.

C. xuất hiện khói trắng, sủi bọt khí, xuất hiện kết tủa nâu đỏ, không hiện tượng.

D. sủi bọt khí, xuất hiện khói trắng, xuất hiện kết tủa màu đỏ, không hiện tượng.

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án A Thả bột nhôm vào

Dung dịch HCl: có khí không màu: 2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2.

Dung dịch H2SO4đặc nguội không có hiện tượng.

Dung dịch ZnCl2 có kết tủa màu đỏ (Cu): 2Al + 3ZnCl2 →  2AlCl3 + 3Zn.

Dung dịch KCl không có hiện tượng.

Câu 14. Nhúng thanh nhôm vào dung dịch Cu(NO3)2sau một thời gian thấy hiện tượng gì xảy ra:

A. màu xanh lam nhạt dần và có kết tủa màu đỏ lắng xuống đáy ống nghiệm.

B. màu xanh lam chuyển dần nâu đỏ và có chất rắn màu đỏ bám vào thanh nhôm.

C. màu xanh lam đậm dần và có chất rắn màu trắng bám vào thanh nhôm.

D. màu xanh lam nhạt dần và có chất rắn màu đỏ bám vào thanh nhôm.

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án D Nhúng thanh nhôm vào dung dịch Cu(NO3)2 sau một thời gian thấy hiện tượng màu xanh lam nhạt dần và có chất rắn màu đỏ bám vào thanh nhôm.

2Al + 3CuSO4 (dd màu xanh) → 3Cu + Al2(SO4)3

Dây nhôm nhuốm màu đỏ.

Màu xanh của dung dịch phai dần.

Câu 15. Có các nhận xét sau về clo và hợp chất của clo

  1. Nước Gia-ven có khả năng tẩy màu và sát khuẩn.
  2. Cho giấy quì tím vào dung dịch nước clo thì quì tím chuyển màu đỏ sau đó lại mất màu.
  3. Trong phản ứng của HCl với MnO2 thì HCl đóng vai trò là chất bị khử.
  4. Trong công nghiệp, Cl2 được điều chế bằng cách điện phân dung dịch NaCl (màng ngăn, điện cực trơ).

Trong các nhận xét trên, số nhận xét đúng là

A. 2

Xem thêm: after i...lunch i looked for my bag

B. 3

C. 4

D. 1

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án B