một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận

Tài liệu gồm 18 trang, trình bày lý thuyết trọng tâm, các dạng toán và bài tập chuyên đề đại lượng tỉ lệ thuận, một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận, có đáp án và lời giải chi tiết, hỗ trợ học sinh lớp 7 trong quá trình học tập chương trình Toán 7 phần Đại số chương 2: Hàm số và đồ thị.

Bạn đang xem: một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận

Mục tiêu:
Kiến thức:
+ Nắm được định nghĩa hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau và nêu được một số ví dụ về đại lượng tỉ lệ thuận.
+ Nắm được tính chất của đại lượng tỉ lệ thuận.
+ Nắm được phương pháp giải một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận.
Kĩ năng:
+ Nhận biết hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau. Tìm được hệ số tỉ lệ và công thức biểu diễn đại lượng tỉ lệ thuận.
+ Lập được bảng giá trị tương ứng giữa hai đại lượng tỉ lệ thuận và ngược lại, xét tương quan tỉ lệ thuận giữa hai đại lượng khi biết bảng giá trị tương ứng của chúng.
+ Giải được một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận, bài toán chia tỉ lệ.
I. LÍ THUYẾT TRỌNG TÂM
II. CÁC DẠNG BÀI TẬP
Dạng 1: Xác định tương quan giữa hai đại lượng tỉ lệ thuận.
+ Bài toán 1. Nhận biết hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau. Xác định hệ số tỉ lệ và công thức biểu diễn đại lượng tỉ lệ thuận.
+ Bài toán 2. Xét tương quan tỉ lệ thuận giữa hai đại lượng khi biết bảng giá trị tương ứng của chúng.
Dạng 2: Dựa vào tính chất của tỉ lệ thuận để tìm các đại lượng.
Dạng 3: Lập bảng giá trị tương ứng của hai đại lượng tỉ lệ thuận.
Dạng 4: Một số bài toán đơn giản về đại lượng tỉ lệ thuận.
Dạng 5: Chia một số thành những phần tỉ lệ thuận với các số cho trước.

Xem thêm: tính điểm xét học bạ 5 học kỳ online