một gen ở vi khuẩn e coli có 2300 nucleotit

1. Một gen ở vi khuẩn E. coli có 2298 liên kiết hóa trị nối giữa các nuclêôtit và có hiệu số giữa nuclêôtit loại ađênin với một loại nuclêôtit khác không bổ sung là 6% tổng số nuclêôtit của gen. a. Xác định tỉ lệ phần trăm từng loại nuclêôtit của gen? b. Tính số liên kết hiđrô có trên gen? 2. Ở ruồi giấm, 2n = 8. Một nhóm tế bào sinh dục đang thực hiện quá trình giảm phân có tất cả 128 nhiễm sắc thể kép. Nhóm tế bào này đang ở kì nào? Tính số lượng tế bào ở thời điểm tương ứng.

Bạn đang xem: một gen ở vi khuẩn e coli có 2300 nucleotit

Xem thêm: trong hiện tượng khúc xạ góc khúc xạ