khẳng định nào dưới đây không đúng về tính nhân dân của nhà nước ta

Bạn đang xem: Khẳng định nào dưới đây không đúng về tính nhân dân của Nhà nước ta? tại TRƯỜNG ĐH KD & CN Hà Nội

Câu hỏi: Tuyên bố nào sau đây không đúng về quyền công dân của nước ta?

A. Nhà nước ta là Nhà nước của nhân dân, vì nhân dân, do nhân dân lập ra.

Bạn đang xem: khẳng định nào dưới đây không đúng về tính nhân dân của nhà nước ta

B. Nhà nước ta do nhân dân quản lý.

C. Nhà nước ta do nhân dân quản lý và ban hành pháp luật.

D. Nhà nước ta thể hiện ý chí, lợi ích và nguyện vọng của nhân dân.

Câu trả lời:

Câu trả lời chính xác: C. Nhà nước ta do nhân dân quản lý và ban hành pháp luật.


Giải thích:

Việc khẳng định “Nhà nước ta do nhân dân quản lý và ban hành pháp luật” là không đúng với tính chất nhân dân của Nhà nước ta vì Nhà nước ta do nhân dân quản lý chứ không phải nhân dân ban hành pháp luật.

Nội dung câu hỏi này nằm trong phần kiến ​​thức về Nhà nước xã hội chủ nghĩa, hãy cùng Top tài liệu tìm hiểu chi tiết nhé!

1. Nguồn gốc và bản chất của nhà nước

một. Nguồn gốc của trạng thái.

Nhà nước ra đời khi sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất xuất hiện, khi xã hội phân hóa thành các giai cấp, mâu thuẫn giữa các giai cấp ngày càng gay gắt đến mức không thể hòa giải.

b. Bản chất trạng thái

Thực chất của bất kỳ nhà nước nào trong xã hội có giai cấp đều là bản chất của giai cấp thống trị trong xã hội.

Sau Cách mạng tháng Tám thành công, nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời. Đó là nền dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á. Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa trước đây là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đó là một kiểu nhà nước mới về bản chất, khác với các kiểu nhà nước trước đây trong lịch sử. Tính chất bao trùm chi phối mọi lĩnh vực tổ chức và hoạt động của đời sống nhà nước là tính nhân dân của nhà nước.

Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Nhân dân làm chủ; Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức. Quyền lực nhà nước là sự thống nhất, có sự phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp.

2. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

một. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là gì?

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, quản lý mọi mặt đời sống xã hội bằng pháp luật, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.

b. Bản chất của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

– Tính cách nhân dân

Chính phủ của nhân dân, do nhân dân lập ra và do nhân dân quản lý.

Nhà nước thể hiện ý chí, lợi ích và nguyện vọng của nhân dân.

Nhà nước là công cụ chủ yếu để nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình.

– Dân tộc

+ Kế thừa và phát huy những truyền thống, bản sắc tốt đẹp của dân tộc.

+ Có chính sách dân tộc đúng đắn, chăm lo lợi ích của các dân tộc trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

+ Thực hiện đại đoàn kết dân tộc.

c. Chức năng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam bao gồm hai chức năng cơ bản, đó là:

+ Chức năng bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

+ Chức năng tổ chức và xây dựng, bảo đảm thực hiện các quyền tự do, dân chủ và lợi ích hợp pháp của công dân.

Trong hai chức năng trên, chức năng nào cũng đóng vai trò quan trọng. Tuy nhiên, chức năng tổ chức, xây dựng và bảo đảm thực hiện các quyền tự do, dân chủ và lợi ích hợp pháp của nhân dân là quan trọng nhất.

Bởi vì, từ thực tế, ai cũng nhận thấy rằng: Khi đất nước trong thời bình, việc quan trọng nhất của nhà nước là làm yên lòng dân, làm cho dân đồng lòng, thống nhất. Vì vậy, muốn “được lòng dân” thì phải bảo đảm quyền sống tốt nhất cho nhân dân. Từ đó, nhân dân càng cảm phục và làm theo sự chỉ đạo, lãnh đạo của cấp trên. Nhân dân đoàn kết thì mới tạo nên sức mạnh để xây dựng và bảo vệ đất nước. Hơn nữa, như Lê-Nin khẳng định, chức năng đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội “chỉ là công việc dọn dẹp trước khi thi công, không phải là công trình tự xây dựng”.

d. Vai trò của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong hệ thống chính trị

– Thể chế hóa và tổ chức thực hiện đường lối chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, thể chế hóa và thực hiện quyền làm chủ của nhân dân.

– Tổ chức xây dựng xã hội mới – xã hội xã hội chủ nghĩa.

Đó là công cụ hữu hiệu để Đảng thực hiện vai trò của mình đối với xã hội.

– Là công cụ chủ yếu của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

3. Trách nhiệm của công dân trong việc tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

– Gương mẫu thực hiện và tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Tích cực tham gia các hoạt động: xây dựng, củng cố, bảo vệ chính quyền, giữ gìn trật tự …

– Phê phán và đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật

Thường xuyên nâng cao cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 11, GDCD 11

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Khẳng định nào dưới đây không đúng về tính nhân dân của Nhà nước ta?

Video về Khẳng định nào dưới đây không đúng về tính nhân dân của Nhà nước ta?

Wiki về Khẳng định nào dưới đây không đúng về tính nhân dân của Nhà nước ta?

Khẳng định nào dưới đây không đúng về tính nhân dân của Nhà nước ta?

Khẳng định nào dưới đây không đúng về tính nhân dân của Nhà nước ta? -

Câu hỏi: Tuyên bố nào sau đây không đúng về quyền công dân của nước ta?

A. Nhà nước ta là Nhà nước của nhân dân, vì nhân dân, do nhân dân lập ra.

B. Nhà nước ta do nhân dân quản lý.

C. Nhà nước ta do nhân dân quản lý và ban hành pháp luật.

D. Nhà nước ta thể hiện ý chí, lợi ích và nguyện vọng của nhân dân.

Câu trả lời:

Câu trả lời chính xác: C. Nhà nước ta do nhân dân quản lý và ban hành pháp luật.


Giải thích:

Việc khẳng định “Nhà nước ta do nhân dân quản lý và ban hành pháp luật” là không đúng với tính chất nhân dân của Nhà nước ta vì Nhà nước ta do nhân dân quản lý chứ không phải nhân dân ban hành pháp luật.

Nội dung câu hỏi này nằm trong phần kiến ​​thức về Nhà nước xã hội chủ nghĩa, hãy cùng Top tài liệu tìm hiểu chi tiết nhé!

1. Nguồn gốc và bản chất của nhà nước

một. Nguồn gốc của trạng thái.

Nhà nước ra đời khi sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất xuất hiện, khi xã hội phân hóa thành các giai cấp, mâu thuẫn giữa các giai cấp ngày càng gay gắt đến mức không thể hòa giải.

b. Bản chất trạng thái

Thực chất của bất kỳ nhà nước nào trong xã hội có giai cấp đều là bản chất của giai cấp thống trị trong xã hội.

Sau Cách mạng tháng Tám thành công, nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời. Đó là nền dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á. Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa trước đây là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đó là một kiểu nhà nước mới về bản chất, khác với các kiểu nhà nước trước đây trong lịch sử. Tính chất bao trùm chi phối mọi lĩnh vực tổ chức và hoạt động của đời sống nhà nước là tính nhân dân của nhà nước.

Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Nhân dân làm chủ; Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức. Quyền lực nhà nước là sự thống nhất, có sự phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp.

2. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

một. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là gì?

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, quản lý mọi mặt đời sống xã hội bằng pháp luật, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.

b. Bản chất của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

- Tính cách nhân dân

Chính phủ của nhân dân, do nhân dân lập ra và do nhân dân quản lý.

Nhà nước thể hiện ý chí, lợi ích và nguyện vọng của nhân dân.

Xem thêm: Cách phối giày Sneaker với quần Jean nam cho chàng sành điệu nhất

Nhà nước là công cụ chủ yếu để nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình.

- Dân tộc

+ Kế thừa và phát huy những truyền thống, bản sắc tốt đẹp của dân tộc.

+ Có chính sách dân tộc đúng đắn, chăm lo lợi ích của các dân tộc trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

+ Thực hiện đại đoàn kết dân tộc.

c. Chức năng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam bao gồm hai chức năng cơ bản, đó là:

+ Chức năng bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

+ Chức năng tổ chức và xây dựng, bảo đảm thực hiện các quyền tự do, dân chủ và lợi ích hợp pháp của công dân.

Trong hai chức năng trên, chức năng nào cũng đóng vai trò quan trọng. Tuy nhiên, chức năng tổ chức, xây dựng và bảo đảm thực hiện các quyền tự do, dân chủ và lợi ích hợp pháp của nhân dân là quan trọng nhất.

Bởi vì, từ thực tế, ai cũng nhận thấy rằng: Khi đất nước trong thời bình, việc quan trọng nhất của nhà nước là làm yên lòng dân, làm cho dân đồng lòng, thống nhất. Vì vậy, muốn “được lòng dân” thì phải bảo đảm quyền sống tốt nhất cho nhân dân. Từ đó, nhân dân càng cảm phục và làm theo sự chỉ đạo, lãnh đạo của cấp trên. Nhân dân đoàn kết thì mới tạo nên sức mạnh để xây dựng và bảo vệ đất nước. Hơn nữa, như Lê-Nin khẳng định, chức năng đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội “chỉ là công việc dọn dẹp trước khi thi công, không phải là công trình tự xây dựng”.

d. Vai trò của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong hệ thống chính trị

- Thể chế hóa và tổ chức thực hiện đường lối chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, thể chế hóa và thực hiện quyền làm chủ của nhân dân.

- Tổ chức xây dựng xã hội mới - xã hội xã hội chủ nghĩa.

Đó là công cụ hữu hiệu để Đảng thực hiện vai trò của mình đối với xã hội.

- Là công cụ chủ yếu của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

3. Trách nhiệm của công dân trong việc tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

- Gương mẫu thực hiện và tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Tích cực tham gia các hoạt động: xây dựng, củng cố, bảo vệ chính quyền, giữ gìn trật tự ...

- Phê phán và đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật

Thường xuyên nâng cao cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 11, GDCD 11

[rule_{ruleNumber}]

Câu hỏi: Tuyên bố nào sau đây không đúng về quyền công dân của nước ta?

A. Nhà nước ta là Nhà nước của nhân dân, vì nhân dân, do nhân dân lập ra.

B. Nhà nước ta do nhân dân quản lý.

C. Nhà nước ta do nhân dân quản lý và ban hành pháp luật.

D. Nhà nước ta thể hiện ý chí, lợi ích và nguyện vọng của nhân dân.

Câu trả lời:

Câu trả lời chính xác: C. Nhà nước ta do nhân dân quản lý và ban hành pháp luật.


Giải thích:

Việc khẳng định “Nhà nước ta do nhân dân quản lý và ban hành pháp luật” là không đúng với tính chất nhân dân của Nhà nước ta vì Nhà nước ta do nhân dân quản lý chứ không phải nhân dân ban hành pháp luật.

Nội dung câu hỏi này nằm trong phần kiến ​​thức về Nhà nước xã hội chủ nghĩa, hãy cùng Top tài liệu tìm hiểu chi tiết nhé!

1. Nguồn gốc và bản chất của nhà nước

một. Nguồn gốc của trạng thái.

Nhà nước ra đời khi sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất xuất hiện, khi xã hội phân hóa thành các giai cấp, mâu thuẫn giữa các giai cấp ngày càng gay gắt đến mức không thể hòa giải.

b. Bản chất trạng thái

Thực chất của bất kỳ nhà nước nào trong xã hội có giai cấp đều là bản chất của giai cấp thống trị trong xã hội.

Sau Cách mạng tháng Tám thành công, nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời. Đó là nền dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á. Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa trước đây là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đó là một kiểu nhà nước mới về bản chất, khác với các kiểu nhà nước trước đây trong lịch sử. Tính chất bao trùm chi phối mọi lĩnh vực tổ chức và hoạt động của đời sống nhà nước là tính nhân dân của nhà nước.

Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Nhân dân làm chủ; Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức. Quyền lực nhà nước là sự thống nhất, có sự phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp.

2. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

một. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là gì?

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, quản lý mọi mặt đời sống xã hội bằng pháp luật, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.

b. Bản chất của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

– Tính cách nhân dân

Chính phủ của nhân dân, do nhân dân lập ra và do nhân dân quản lý.

Nhà nước thể hiện ý chí, lợi ích và nguyện vọng của nhân dân.

Nhà nước là công cụ chủ yếu để nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình.

– Dân tộc

+ Kế thừa và phát huy những truyền thống, bản sắc tốt đẹp của dân tộc.

+ Có chính sách dân tộc đúng đắn, chăm lo lợi ích của các dân tộc trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

+ Thực hiện đại đoàn kết dân tộc.

c. Chức năng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam bao gồm hai chức năng cơ bản, đó là:

+ Chức năng bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

+ Chức năng tổ chức và xây dựng, bảo đảm thực hiện các quyền tự do, dân chủ và lợi ích hợp pháp của công dân.

Trong hai chức năng trên, chức năng nào cũng đóng vai trò quan trọng. Tuy nhiên, chức năng tổ chức, xây dựng và bảo đảm thực hiện các quyền tự do, dân chủ và lợi ích hợp pháp của nhân dân là quan trọng nhất.

Bởi vì, từ thực tế, ai cũng nhận thấy rằng: Khi đất nước trong thời bình, việc quan trọng nhất của nhà nước là làm yên lòng dân, làm cho dân đồng lòng, thống nhất. Vì vậy, muốn “được lòng dân” thì phải bảo đảm quyền sống tốt nhất cho nhân dân. Từ đó, nhân dân càng cảm phục và làm theo sự chỉ đạo, lãnh đạo của cấp trên. Nhân dân đoàn kết thì mới tạo nên sức mạnh để xây dựng và bảo vệ đất nước. Hơn nữa, như Lê-Nin khẳng định, chức năng đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội “chỉ là công việc dọn dẹp trước khi thi công, không phải là công trình tự xây dựng”.

d. Vai trò của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong hệ thống chính trị

– Thể chế hóa và tổ chức thực hiện đường lối chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, thể chế hóa và thực hiện quyền làm chủ của nhân dân.

– Tổ chức xây dựng xã hội mới – xã hội xã hội chủ nghĩa.

Đó là công cụ hữu hiệu để Đảng thực hiện vai trò của mình đối với xã hội.

– Là công cụ chủ yếu của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

3. Trách nhiệm của công dân trong việc tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

– Gương mẫu thực hiện và tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Tích cực tham gia các hoạt động: xây dựng, củng cố, bảo vệ chính quyền, giữ gìn trật tự …

– Phê phán và đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật

Thường xuyên nâng cao cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 11, GDCD 11

Xem thêm: cảm nhận về nhân vật chị dậu

Bạn thấy bài viết Khẳng định nào dưới đây không đúng về tính nhân dân của Nhà nước ta? có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Khẳng định nào dưới đây không đúng về tính nhân dân của Nhà nước ta? bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Khẳng #định #nào #dưới #đâykhông #đúngvề #tính #nhân #dân #của #Nhà #nước