i'll take the new job whose salary is fantastic

Câu hỏi:

13/03/2020 48,298

Bạn đang xem: i'll take the new job whose salary is fantastic

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the word that is closest in meaning to lớn the underlined part in each of the following questions.

I’ll take the new job whose salary is fantastic.

C. pretty high 

Đáp án chủ yếu xác

C

A.   Reasonable: cần chăng

B.   Acceptable: hoàn toàn có thể gật đầu đồng ý được

C.   Pretty high: khá cao

D.   Wonderful: tuyệt vời

ð Fantastic ~ Pretty high: không hề nhỏ (dựa nhập văn cảnh của câu)

ð Đáp án C

Tạm dịch: Tôi tiếp tục nhận một việc làm mới nhất với nút lương lậu khá cao

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn show the underlined part that needs correction

The passengers, tired after a very long trip, was relaxing in every available seat in the airport lobby.

A. The 

B. very 

C. was relaxing 

D. available

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions.

UNICEF _______supports and funds for the most disadvantaged children all over the world

A. presents 

B. assists 

C. provides 

D. offers

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions.

Nowadays children would prefer history ________ in more practical ways.

Xem thêm: sàn thương mại điện tử tiếng anh là gì

A. be taught 

B. teach 

C. to lớn be taught

D. to lớn be teaching

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions.

I know his name, but I can’t recall it at the moment. It’s on the tip of ________.

A. brain

B. tongue 

C. mind 

D. memory

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions.

It’s good idea to lớn see your doctor regularly for ________.

A. a revision 

B. a kiểm tra up

C. an investigation 

D. a control

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions.

In the United States _______ the states but Hawaii is an island.

A. all of

B. neither of

C. none of 

D. no of