hội liên hiệp thanh niên việt nam là gì

Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên Việt Nam và tổ chức thanh niên nhằm đoàn kết, tập hợp mọi tầng lớp thanh niên Việt Nam phấn đấu vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bài viết sau đây của ACC sẽ tìm hiểu về Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, mời bạn đọc cùng theo dõi!

Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam

Bạn đang xem: hội liên hiệp thanh niên việt nam là gì

Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

1. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam là gì?

Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam được hiểu là một tổ chức xã hội rộng rãi của những thanh niên Việt Nam yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh và lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã trải qua các thời kỳ hoạt động với những tên gọi khác nhau. Từ những năm được thành lập cho đến tận bây giờ, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã xây dựng nên truyền thống vẻ vang và góp phần quan trọng đoàn kết mọi tầng lớp thanh niên đóng góp xứng đáng cho độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Bước vào thời kỳ mới nhất là trong giai đoạn hiện nay, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cần phải tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực tự cường, tài năng và sức trẻ của thanh niên, đoàn kết mọi thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước cùng phấn đấu cho mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, vì hạnh phúc và sự tiến bộ của tuổi trẻ.

Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cần đoàn kết, hợp tác với thanh niên, các tổ chức thanh niên trong khu vực và trên thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam còn có trách nhiệm phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tham gia giám sát, phản biện xã hội đối với chính sách, pháp luật về thanh niên theo quy định của pháp luật.

2. Nguyên tắc và phạm vi hoạt động của hội

Tôn chỉ, mục đích hoạt động của hội, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam hoạt động với mục đích nhằm đoàn kết, tập hợp rộng rãi các tầng lớp thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước cùng phấn đấu cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Nguyên tắc hoạt động của Hội, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam được tổ chức và hoạt động theo Điều lệ Hội, phù hợp với Hiến pháp, pháp luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phù hợp với luật pháp quốc tế mà Việt Nam tham gia hoặc công nhận. Hội hoạt động theo các nguyên tắc sau: Tự nguyện, tự quản; Hiệp thương dân chủ; Đoàn kết tôn trọng lẫn nhau; Hợp tác bình đẳng, phối hợp và thống nhất hành động.

Phạm vi hoạt động của HộiHội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam hoạt động trên phạm vi cả nước và đoàn kết, tập hợp rộng rãi thanh niên Việt Nam ở nước ngoài. Hội là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Liên đoàn Thanh niên Dân chủ thế giới. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là thành viên tập thể giữ vai trò nòng cốt chính trị trong xây dựng tổ chức và hoạt động của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam chịu sự quản lý của cơ quan Nhà nước hữu quan theo quy định của pháp luật.

3. Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội

Cơ cấu tổ chức Hội, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam được tổ chức ở 04 cấp gồm: Trung ương; Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tương đương; Huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương; Xã, phường, thị trấn và tương đương;

Việc thành lập, giải thể các tổ chức Hội ở các cấp phải tuân thủ pháp luật hiện hành.

Chức năng của Hội, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam có chức năng chính là:

– Đoàn kết, tập hợp, giáo dục mọi tầng lớp thanh niên Việt Nam.

– Hướng dẫn và tạo điều kiện để hội viên hoàn thiện nhân cách, trở thành công dân tốt, cống hiến tài năng và sức trẻ vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và

– Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, thanh niên và tổ chức thành viên.

Xem thêm: đề thi tiếng anh thpt quốc gia 2022

Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

– Khuyến khích và tổ chức cho hội viên và thanh niên tham gia một cách tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá của đất nước và các hoạt động ích nước, lợi nhà, hướng thiện khác.

– Tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm góp phần giải quyết và đáp ứng những nhu cầu chính đáng của hội viên và thanh niên.

– Thực hiện đề xuất và kiến nghị kịp thời với các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội để cùng chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, thanh niên và các tổ chức thành viên tập thể của Hội.

– Đoàn kết, hợp tác với các tổ chức thanh niên trong khu vực và trên thế giới vì hoà bình, độc lập dân tộc và dân chủ, tiến bộ xã hội vì cuộc sống văn minh, hạnh phúc của thanh niên.

– Thường xuyên chăm lo xây dựng Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, tích cực tham gia xây dựng Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

4. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội viên Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

Nhiệm vụ của Hội viên, khi gia nhập Hội Liên hiệp Thanh niên Việt nam, hội viên có các nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, chấp hành nghiêm chỉnh Điều lệ Hội và tích cực tham gia các hoạt động của Hội, tích cực tuyên truyền mở rộng ảnh hưởng của Hội, vận động, giúp đỡ và giới thiệu thanh niên vào Hội.

Thứ hai là phải có trách nhiệm bảo vệ và nâng cao uy tín của Hội; đoàn kết, hợp tác với các hội viên khác để cùng phấn đấu thực hiện mục đích của tổ chức Hội.

Thứ ba, tích cực học tập, rèn luyện, vươn lên lập thân lập nghiệp, làm giàu chính đáng cho bản thân, gia đình và xã hội.

Thứ tư, thực hiện việc xây dựng nếp sống văn minh, lành mạnh; gương mẫu chấp hành pháp luật; đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau; giữ gìn bản sắc văn hoá, truyền thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc.

Quyền của Hội viên, Hội viện Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam có các quyền sau:

– Hội viên Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam được quyền tham gia vào các hoạt động của Hội.

– Có quyền giới thiệu đại biểu của mình vào các cơ quan lãnh đạo của Hội.

– Được đề xuất, tham gia thảo luận, tham gia biểu quyết và giám sát công việc của Hội.

Xem thêm: maika cô bé từ trên trời rơi xuống

– Được đề nghị Hội bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

– Được rút tên khỏi Hội khi hội viên không có điều kiện sinh hoạt, hoạt động trong tổ chức Hội.

Trên đây là những thông tin ACC muốn chia sẻ đến độc giả về Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Trong quá trình tìm hiểu, nếu quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào về bài viết hay cần hỗ trợ pháp lý vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và giải đáp.