giải vở bài tập toán lớp 5 tập 1 trang 16

Câu 1, 2, 3, 4 trang 16 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 5 tập 1. Viết các số đo độ dài (theo mẫu)

Bạn đang xem: giải vở bài tập toán lớp 5 tập 1 trang 16

1. Tính

a) \({8 \over 5} + {3 \over {10}} = …………….\)

b) \({2 \over 3} + {3 \over 4} + {1 \over 6} = ……………….\)

c) \({5 \over 6} – {2 \over 9} = ……………….\)

d) \(2{1 \over {10}} – {3 \over 4} – {2 \over 5} = ……………….\)

2. Tìm x

a) \(x + {3 \over 5} = {7 \over 2}\)

b) \(x – {1 \over 4} = {1 \over 5}\)

c) \(2 – x = {4 \over 7}\)

3. Viết các số đo độ dài (theo mẫu)

Mẫu: \(9m\,3dm\, = \,9m + {3 \over {10}}m = 9{3 \over {10}}m\)

a) 2m 2dm = …………………….

b) 12m 5dm = …………………….

c) 15cm 8mm = ………………….

4. Biết \({7 \over {10}}\) số học sinh của một lớp học là 21 em. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh?

Đáp án

1. Tính

a) \({8 \over 5} + {3 \over {10}} = {{8 \times 2} \over {5 \times 2}} + {3 \over {10}} = {{16 + 3} \over {10}} = {{19} \over {10}}\)

b) \({2 \over 3} + {3 \over 4} + {1 \over 6} = {{2 \times 4} \over {3 \times 4}} + {{3 \times 3} \over {4 \times 3}} + {{1 \times 2} \over {6 \times 2}} = {{8 + 9 + 2} \over {12}} = {{19} \over {12}}\)

c) \({5 \over 6} – {2 \over 9} = {{5 \times 3} \over {6 \times 3}} – {{2 \times 2} \over {9 \times 2}} = {{15 – 4} \over {18}} = {{11} \over {18}}\)

d) \(2{1 \over {10}} – {3 \over 4} – {2 \over 5} = {{21} \over {10}} – {3 \over 4} – {2 \over 5}\)

Xem thêm: câu khiến là câu như thế nào

                             \(= {{21 \times 2} \over {10 \times 2}} – {{3 \times 5} \over {4 \times 5}} – {{2 \times 4} \over {5 \times 4}}\)

                             \(= {{42 – 15 – 8} \over {20}} = {{19} \over {20}}\)

2. Tìm x

a)                                             

\(\eqalign{
& x + {3 \over 5} = {7 \over 2} \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,x = {7 \over 2} – {3 \over 5} \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,x = {{29} \over {10}} \cr} \)                 

b)

\(\eqalign{
& x – {1 \over 4} = {1 \over 5} \cr
& \,\,\,\,\,\,\,x = {1 \over 5} + {1 \over 4} \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,x = {9 \over {20}} \cr} \) 

c)

\(\eqalign{
& 2 – x = {4 \over 7} \cr
& 2 – {4 \over 7} = x \cr
& \,\,\,\,\,\,\,x = {{10} \over 7} \cr} \) 

3. Viết các số đo độ dài

a) \(2m\,2dm = \,2m + {1 \over 5}m = 2{1 \over 5}m\)

b) \(12m5dm = 12m + {1 \over 2}m = 12{1 \over 2}m\)

c) \(15cm\,8mm = {{15} \over {100}}m + {8 \over {1000}}m = {{158} \over {1000}}m\)

4. Biết \({7 \over {10}}\) số học sinh của một lớp học là 21 em. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh?

Chia số học sinh của lớp thành 10 phần bằng nhau, mỗi phần có:

21 : 7 = 3 (học sinh)

Số học sinh của lớp học đó:

3 x 10 = 30 (học sinh)

                         Đáp số: 30 học sinh

Xem thêm: điểm tuyển sinh lớp 10 năm 2022