các dạng bài tập toán lớp 1

Trong nội dung bài viết tiếp sau đây, Cửa Hàng chúng tôi tiếp tục tổ hợp những chủ thể bài xích luyện toán lớp 1 cơ phiên bản kể từ học tập kỳ 1 cho tới học tập kỳ 2 đem những bài xích luyện minh họa sẽ giúp đỡ những con cái hoàn toàn có thể khối hệ thống lại kỹ năng, mặt khác tất nhiên những phiếu bài xích luyện nhằm những con cái nằm trong rèn luyện nhé

Các dạng bài xích luyện toán lớp 1 học tập kỳ 1

Dạng 1: So sánh

Bài 1: Điền >, <, = vô vết chấm

Bạn đang xem: các dạng bài tập toán lớp 1

1 …. 2;            3 … 1;                 3 … 4
3 … 3;             5 … 2;                 5 … 2
5 … 4;             2 … 3;                 1 … 5
2 … 5;             4 … 1;                 4 … 4
4 … 3;             5 … 5;                  2 … 3
3 …. 5;            1 …. 4;                  3 …. 1

3 …. 2;             5 … 6;                  2 … 0
7 …. 4;            0 …. 1;                  8 … 5
8 …. 8;            8 … 7;                   7 …. 9
0 …. 2;            9 … 9;                   6 …. 8
6 …. 5;           2 …. 6;                   9 …. 5
9 …. 8;           9 …. 9;                  7 …. 7
7 …. 10;         10 …. 8;                 10 … 6

Bài 2: Điền số tương thích vô khu vực chấm.

3 < … < 5

6 < …… < 8

6 > … > 4

10 > … > 8

8 > … > 6

5 < … < 7

4 < ….. < 6

1 < … < 3

3 > … > 1

0 < ….. < 2

9 > … > 7

8 < … < 10

6 > ….. > 4

2 < … < 4

5 > … > 3

Bài 3. Điền số quí phù hợp với khu vực chấm?

7 < …..;     ….. > 8;        1 > …..
4 < …..;     6 > …..;         8 < …..
7 > …..;     9 > ….;.         5 > …..
8 = …..;      ….. < 3;         ….. < 8
….. < 4;      ….. < 2;        9 > ….

Bài 4: Điền >, <, = vô khu vực chấm

2 + 3 …….5

2 + 2……..5

5 + 4 ……. 9

7 + 1 …. 8

7 + 0 … 5 – 0

7 + 2….. 5 + 4

2 + 2……..1 + 2

2 + 1……..1 + 2

8 – 3 ……… 3 + 5

6 – 4 … 2 + 5

5 + 3 …. 9

2 + 4 …. 4 + 2

1 + 4 …….4 + 1

5 + 0……..2 + 3

7 – 2 …….. 3 + 3

4 …. 6 – 1

4 + 6 …. 6 + 2

bai-tap-toan-lop-1

Dạng 2: Viết sản phẩm số và bố trí những số

Bài 1. Viết những số: 5 , 2 , 8 , 4 , 9 , 0

– Theo trật tự kể từ bé nhỏ cho tới lớn: …………………………………………………….

– Theo trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé: ……………………………………………………..

Bài 2: Viết theo dõi trật tự kể từ bé nhỏ cho tới lớn

8, 4, 10, 12, 9:……………………………………

3, 6, 9, 8, 12:……………………………………

16, 13, 14, 20:……………………………………

6, 9, 10, 1, 8:……………………………………

12, 11, 10, 15:……………………………………

16, 18, 12, 10, 9:……………………………………

18, 11, 3, 9, 12:……………………………………

6, 7, 0, 3, 9, 11:……………………………………

4, 6, 7, 5, 2:……………………………………

Bài luyện 3: Viết số tương thích vô dù trống:

bai-tap-toan-lop-1-1

Bài 4. Viết những số 13, 7, 11, 10, 18, 5

– Theo trật tự kể từ bé nhỏ cho tới lớn: ……………………………………………..

– Theo trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé: …………………………………………….

Bài 5: Viết những số: 12, 19, 11, 17, 10, 14.

– Theo trật tự kể từ bé nhỏ cho tới lớn: ……………………………………………

– Theo trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé:………………………………………………

Bài 6: Viết những số theo dõi trật tự kể từ bé nhỏ cho tới lớn: 26, 79, 15, 69, 90

A. 15, 26, 79, 90, 69

C.90, 79, 69, 26, 15

B. 15, 26, 69, 79, 90

D. 90, 79, 69, 15, 26

Bài 7. Viết những số 7, 15, 19, đôi mươi, 13, 10 theo dõi loại tự:

– Từ bé nhỏ cho tới lớn: ………………………………………………………………………

– Từ rộng lớn cho tới bé: ……………………………………………………

Dạng 3: Tìm số lớn số 1 và số bé nhỏ nhất

Bài 1: Số tròn trĩnh chục bé nhỏ nhất đem nhì chữ số là:

A. 10                B. 90

C. 100              D. 80

Số bé nhỏ nhất trong số số sau là: 23, 31, 70, 18, 69

A. 23     B. 31         C. 18           D. 69

Bài 2:

Khoanh tròn trĩnh vô số rộng lớn nhất: 15 ; đôi mươi ; 11 ; 8 ; 19

Khoanh tròn trĩnh vô số bé nhỏ nhất: 10 ; 16 ; 18 ; 19 ; 12

Khoanh tròn trĩnh vô số rộng lớn nhất: 19 ; 7 ; 14 ; 10 ; 12

Khoanh tròn trĩnh vô số bé nhỏ nhất: 13 ; 8 ; 14 ; 16 ; 20

Dạng 4: Các phép tắc nằm trong, trừ vô phạm vi 10

Bài luyện 1: Điền số tương thích vô khu vực trống

1 +……= 5

3 +……= 6

4 +….= 5

….+ 2 = 6

….+ 1 = 3

…..+ 3 = 5

3 +….= 9

6 +……= 8

4 +….= 10

….+ 1 = 4

….+ 8 = 9

…..+ 2 = 6

Bài luyện 2: Tính

6 – 2 =
5 + 2 =
9 – 5 =
2 + 0 =
8 + 2 =
4 – 4 =
7 – 3 =
3 + 6 =
7 + 2 =
9 – 5 =
3 + 6 =

1 + 5 =
7 – 6 =
7 + 1 =
3 + 5 =
2 – 1 =
6 + 3 =
5 + 2 =
9 – 4 =
6 + 4 =
4 + 2 =
6 + 1=

7 – 7=
4 + 3 =
7 + 3 =
5 – 2 =
6 – 5 =
8 – 6 =
6 – 4 =
7 – 3 =
10 + 0 =
5 +4 =
8 – 2 =

Bài 3: Tính:

3 + 3 – 2 =………

6 – 1 + 0 =……..

5 – 2 + 3 =…….

2 + 4 – 1 =……..

5 – 0 + 1 =……..

5 + 0 – 4 =……

4 + 3 – 5 = …..

2 + 6 – 3 = …..

7 – 2 + 3 = …..

6 – 4 + 2 = …..

8 – 6 + 3 = ……

4 + 2 + 3 = ……

3 + 2 + 4 = ….

9 – 4 + 5 = ….

10 – 8 + 6 = ….

5 + 5 – 3 = ….

9 + 1 – 7 = ….

10 – 6 + 4 = ….

Bài 4: Đặt tính rồi tính.

9 – 6

………

………

………

10 + 0

………

………

………

8 – 5

………

………

………

6 + 4; 10 – 2

……… ………

……… ………

………. ………

5 + 5

………

………

………

5 + 4

………

………

………

10 – 9

………

………

………

7 + 3 9 – 3

………. ………

……….. ………

……….. ………

Dạng 5: Giải câu hỏi đem điều văn

Bài 1: Hồng đem 8 que tính, Lan đem 2 que tính. Hỏi cả nhì chúng ta đem từng nào que tính?

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

Bài 2: Trên bờ đem đôi mươi con cái vịt, bên dưới ao đem 3 chục con cái vịt. Hỏi đem toàn bộ từng nào con cái vịt?

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Bài 3: Viết phép tắc tính tương thích.

a) Có:13 loại kẹo

thêm: 2 loại kẹo

Có vớ cả: …. loại kẹo?

b) Có: 8 con cái lợn

Bán: 7 con cái lợn

Còn lại: ….. con cái lợn?

Bài 4: Viết phép tắc tính tương thích.

a, Có: 5 ngược cam

Cho đi: 4 ngược cam

Tất cả có: …. ngược cam?

b. Có: 10 loại kẹo

Đã ăn: 4 loại kẹo

Còn lại: ….. loại kẹo?

Xem thêm: đề thi tiếng anh thpt quốc gia 2022

Bài 5:

Bóng xanh: 12 quả……………

Bóng đỏ: 7 quả……………

Tất cả: ……quả……………

Bài 6: Tháng trước Hà được 15 điểm 10, mon này Hà được 11 điểm 10. Hỏi cả nhì mon Hà được toàn bộ từng nào điểm 10?

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

Bài 7: Lớp 1A đem 40 học viên, lớp 1B đem 3 chục học viên. Hỏi cả nhì lớp đem từng nào học tập sinh?

Lớp 1A : …….học tập sinh

Lớp 1B : …….. học tập sinh

Cả nhì lớp :… học tập sinh?

Đổi: 3 chục học viên = ……… học tập sinh

Tổng ăn ý phiếu bài xích luyện lớp 1

Phiếu số 1:

Bài 1: Viết toàn bộ những số:

a, Từ 1 cho tới 10:

…………………………………………………………………………………..

b, Từ 10 cho tới 20:

…………………………………………………………………………………..

c, Từ đôi mươi cho tới 30:

…………………………………………………………………………………..

Bài 2: Chọn đáp án đúng:

1, Số lớn số 1 trong số số: 10, 12, 15, 17 là:

A. 10

B. 12

C. 15

D. 17

2, Số bé nhỏ nhất trong số số: 10 , 12, 15, 17 là:

A. 10

B. 12

C. 15

D. 17

3, Số ngay lập tức trước của số 16 là số nào?

A. 14

B. 15

C. 17

D. 18

4, Số ngay lập tức sau của số 10 là số nào?

A. 8

B. 9

C. 11

D. 12

5, Quý khách hàng Lan đem 2 loại cây viết chì, u mua sắm thêm vào cho Lan 3 loại cây viết chì nữa. Hỏi Lan đem toàn bộ bao nhiêu loại cây viết chì? ( lựa chọn phép tắc tính đích nhất)

A. 2 + 3 = 5 ( loại cây viết chì)

B. 3 – 2 = 1 ( loại cây viết chì)

C. 2 + 2 = 4 ( loại cây viết chì).

2. Phiếu bài xích luyện lớp 1 môn Toán – Số 2

Bài 1: Viết những số:

Mười ba: ……

Mười tám: ………

Mười một: …….

Chín: …….

Mười bảy: ………

Mười bốn: …….

Mười lăm: …..

Hai mươi: ………

Tám: …………..

Sáu: ……..

Mười chín: ……..

Mười hai: ……..

Bài 2: Tính:

4 + 2 = ….

10 – 6 = ….

3 + 4 = ….

14 + 4 = ….

8 – 5 = ….

19 + 0 = ….

2 + 8 =….

18 – 5 =….

3 + 6 = ….

17 – 6 =….

10 – 7 =….

12 + 7 =….

Bài 3: Cho những số: 6, 9, 19, đôi mươi, 1 bố trí những số đang được cho

a, Theo trật tự kể từ bé nhỏ cho tới lớn: …………………………………………….

b, Theo trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé: …………………………………………….

Bài 4: Tìm một trong những hiểu được lấy số bại liệt cùng theo với 2 rồi trừ chuồn 1 thì được sản phẩm vị 3?

Số cần thiết dò thám là: ……

Vì : ………………………….

Các dạng bài xích luyện toán lớp 1 học tập kỳ 2

Chủ đề 1: Các số điểm 100

bai-tap-toan-lop-1-2

bai-tap-toan-lop-1-3

Bài 1. Viết số :

a) Viết những số kể từ 89 cho tới 100 :

b) Viết số vô khu vực chấm:

Số ngay lập tức trước của 99 là …… ; 70 bao gồm …… chục và … đơn vị

Số ngay lập tức sau của 99 là ……… ; 81 bao gồm ……chục và … đơn vị

Chủ đề 2: Độ lâu năm và đo chừng dài

Bài 1: Vẽ đoạn trực tiếp theo dõi những số đo sau:

Đoạn AB lâu năm 4cm: ……………………

Đoạn AC lâu năm 6cm: ……………………

Đoạn BC lâu năm 10cm:……………………

Đoạn AB lâu năm 12cm: ……………………

Bài 2: Điền vô khu vực trống:

a, Số 15 bao gồm …. chục và …. đơn vị chức năng.

Số đôi mươi bao gồm …. chục và …. đơn vị chức năng.

Số 17 bao gồm …. chục và …. đơn vị chức năng.

Số 9 bao gồm …. chục và …. đơn vị chức năng.

b, Số ….gồm một chục và 0 đơn vị chức năng.

Số ….gồm một chục và 8 đơn vị chức năng.

Số ….gồm một chục và 2 đơn vị chức năng.

Số ….bao gồm 2 chục và 0 đơn vị chức năng.

Bài 3: Tính:

30cm + 40cm =………….

50cm + 10cm = …………

20cm + 50cm =………….

60cm + 30cm = …………

Chủ đề 3: Phép nằm trong, phép tắc trừ ko ghi nhớ ngoài phạm vi 100

Phần dĩ nhiên nghiệm

Câu 1: Phép tính nhẩm 44 + 5 = 49 đích hoặc sai?

A. Đúng B. Sai

Câu 2: Kết ngược của phép tắc tính 12cm + 24cm = 36 đích hoặc sai?

A. Đúng B. Sai

Câu 3: Số cần thiết điền vô khu vực chấm là: 11 + 47 <…< đôi mươi + 40

A. 58 B.57 C. 59 D. 60

Câu 4: Lớp 1A đem đôi mươi chúng ta phái nam và 26 chúng ta nữa. Hỏi lớp 1A đem toàn bộ từng nào bạn làm việc sinh?

A. 42 chúng ta B. 44 chúng ta C. 45 chúng ta D. 46 bạn

Câu 5: Kết ngược của phép tắc tính 74cm – 20cm = 54cm đích hoặc sai?

A. Đúng B. Sai

Câu 6: Cho phép tắc tính 55 – 21…57 – 34. Dấu tương thích nhằm điền vô khu vực chấm là:

A. < B. = C. >

Câu 7: Hạ đem 19 ngược táo, Hạ cho tới Ngọc 2 ngược và cho tới Lan 3 ngược. Hỏi Hạ sót lại từng nào ngược táo?

A. 10 ngược B. 12 ngược C. 13 ngược D. 14 quả

Phần tự động luận

bài 1: Thực hiện tại phép tắc tính:

73 – 21 + 3 =

60 – đôi mươi + 59 =

36 + 51 – 46 =

66 – 52 – 1 =

88 – 54 – 4 =

26 + 53 – 32 =

28 + 30 – 57 =

20 + 22 + 24 =

45 – 34 + 76 =

66 – 52 – 1 =

75 – 51 + 63 =

90 – 50 + 17 =

96 – 85 + 43 =

94 – 43 + 15 =

99 – 16 – 22 =

26 + 53 – 32 =

Bài 2: Điền vết hoặc số tương thích vô khu vực chấm

87 – 56 + … = 46; 38 … 24 = 19 … 5

58 – … + 4 = 44; 13 + 54 … 96 – 30

… + 12 + 30 = 64; 40 + 26 + đôi mươi … 78

39…38…90…61 = 30

Bài 3: Hai gà u ấp nở rời khỏi được tổng số 24 gà con cái, hiểu được gà u loại nhất ấp nở được số gà con cái ngay số nhỏ nhất đem nhì chữ số. Hỏi gà u loại nhì ấp nở được từng nào gà con?

Lời giải:

Cây bòng sót lại số ngược là:

56 – 12 = 44 (quả)

Đáp số: 44 ngược bưởi

Bài 4: Tính nhanh: 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 7 + 8 + 9

Lời giải

1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 7 + 8 + 9 = (1 + 9) + (2 + 8) + (3 + 7) + (4 + 6) = 10 + 10 + 10 + 10 = 40

Chủ đề 4: THỜI GIAN, GIỜ VÀ LỊCH

Dạng 1: Xem đồng hồ thời trang rồi gọi giờ.

  • Trên mặt mày đồng hồ thời trang đem kim cụt chỉ giờ và kim lâu năm chỉ phút.
  • Khi kim lâu năm chỉ vô số 12, kim cụt chỉ vô số nào là thì đồng hồ thời trang đang được chỉ giờ bại liệt.

Ví dụ: Đồng hồ nước tiếp sau đây đang được chỉ bao nhiêu giờ?

Giải:

Đồng hồ nước đang xuất hiện kim lâu năm chỉ vô số 12, kim cụt chỉ vô số 8 nên tao rằng đồng hồ thời trang đang được chỉ 8 giờ.

Dạng 2: thay đổi kim giờ, kim phút và để được giờ quí hợp

Em vẽ thêm thắt hoặc con quay những kim đồng hồ thời trang và để được giờ tương thích.

Ví dụ: Vẽ thêm thắt kim cụt nhằm đồng hồ thời trang chỉ đích 1 giờ

bai-tap-toan-lop-1-4

Giải:

Đồng hồ nước đang xuất hiện kim lâu năm chỉ vô số 12, kim cụt chỉ vô số 1 thì tiếp tục là một giờ.

Em cần thiết vẽ thêm thắt kim đồng hồ thời trang như sau:

bai-tap-toan-lop-1-5

Dạng 3: Xác toan giờ ứng với những hoạt động và sinh hoạt trong thời gian ngày.

Tùy vào cụ thể từng hoạt động và sinh hoạt cho tới trước, em xác lập đồng hồ thời trang ứng.

Ví dụ:

Giờ sáng: Từ 6 giờ sáng sủa cho tới 7 giờ sáng sủa em tiếp tục dậy, tiến công răng, tắm, bữa sớm rồi tới trường.

Từ 7 giờ cho tới 10 giờ, em đang được học tập bài xích bên trên lớp.

Giờ trưa: Từ 11 giờ cho tới 1 giờ chiều, em ăn trưa, ngủ trưa.

Xem thêm: maika cô bé từ trên trời rơi xuống

Giờ chiều: 4 giờ chiều em nhập cuộc thể thao, tắm gội.

Giờ tối: Từ 6 giờ tối, em chính thức bữa ăn, học tập bài xích hoặc coi TV.

Hy vọng với những vấn đề tuy nhiên Cửa Hàng chúng tôi vừa vặn share hoàn toàn có thể chung những cầm được những chủ thể bài xích luyện toán lớp 1 cơ phiên bản kể từ học tập kỳ 1 cho tới học tập kỳ 2 nhé

5/5 - (1 bình chọn)