anh 9 unit 5 a closer look 2Unit 5: Wonders of Viet Nam

Bạn đang xem: anh 9 unit 5 a closer look 2

Unit 5 lớp 9: A closer look 2 (phần 1 → 6 trang 53-54 SGK Tiếng Anh 9 mới)

Quảng cáo

Video giải Tiếng Anh 9 Unit 5 Wonders of Viet Nam - A closer look 2 - Cô Đỗ Lê Diễm Ngọc (Giáo viên VietJack)

1a. Read part of the converstation. Pay attention to lớn the underlined part (Đọc 1 phần đối thoại. Chú ý phần gạch ốp bên dưới.)

Veronica: Great, thanks. What's the best way to lớn get around?

Mi: It's probably best to lớn use rickshaws. It's said that they're quicker and cheaper kêu ca taxis.

b. When vì thế we use the impersonal passive? Can you think of any rules? (Khi nào là tất cả chúng ta dùng thể thụ động ko ngôi? Em hoàn toàn có thể nghĩ về về một quy tắc nào là không?)

Chúng tớ dùng thể thụ động ko ngôi nhằm trình diễn miêu tả chủ ý của những người không giống. Nó hoàn toàn có thể dùng với động kể từ trần thuật, bao hàm say, think, believe, know, hope, expect, report, understand, claim...

2. Complete the sentences using the correct passive sườn of the verbs in brackets. The first one has been completed for you. (Hoàn trở nên những câu dùng đích thị thể thụ động của động kể từ nhập ngoặc đơn. Câu thứ nhất và được hoàn thiện cho tới em,)

1. (know) that Ha Long Bay was recognised as a World Heritage Site by UNESCO in 1994.

2. (believe) the best time to lớn visit the complex of Hue Monuments is in April.

3. (report) thousands of visitors come to lớn enjoy breathtaking views of Ha Long Bay every year.

Quảng cáo

4. (claim) Phong Nha - Ke Bang can be compared to lớn a huge geological museum.

5. (understand) Binh Dai Fortress was designed to lớn control movement on the Perfumed River.

6. (expect) the government will have measures to lớn protect and preserve our man-made wonders.

Đáp án:

1. It is known.2. It is believed.3. It is reported.4. It is claimed.5. It is understood.6. It is expected.

Giải thích:

Cấu trúc: It + be + động kể từ phân kể từ II + that + mệnh đề.

Hướng dẫn dịch:

1. Nó được hiểu được vịnh Hạ Long và được thừa nhận là di tích văn hóa truyền thống trái đất vì thế UNESCO nhập năm 1994.

2. Nó được tin cẩn rằng thời hạn tốt nhất có thể nhằm thăm hỏi quần thể lăng tẩm Huế là nhập tháng tư.

3. Nó được report rằng mặt hàng ngàn con người cho tới nhằm hương thụ cảnh quan khó thở ở vịnh Hạ Long từng năm.

Quảng cáo

4. Nó được đòi hỏi rằng Phong Nha - Kẻ Bàng hoàn toàn có thể được đối chiếu với cùng 1 kho lưu trữ bảo tàng địa hóa học to con.

5. Nó được hiểu rằng Trấn Bình Đài được design nhằm trấn áp vận động bên trên sông Hương.

6. Nó được chờ mong rằng cơ quan ban ngành sẽ sở hữu được cách thức nhằm bảo đảm an toàn và lưu lưu giữ kỳ quan tiền tự tạo của tất cả chúng ta.

3. Here are some things we hear about Po Nagar Cham Towers. Write sentences about it using the impersonal passive (Đây là 1 trong những vài ba điểu tất cả chúng ta nghe về tháp Chàm Po Nagar. Viết vài ba câu về điểm này còn có dùng thể thụ động ko ngôi.)

Giải thích:

Cấu trúc: It + be + động kể từ phân kể từ II + that + mệnh đề.

1. It is claimed that Po Nagar Cham Tower were built in the 8th century by the Cham people in central Viet Nam.

2. It is said that the Cham people built Po Nagar Cham temple complex to lớn honour Yang Ino Po Nagar, mother of the kingdom

3. It is believed that the Po Nagar Cham Towers were built on the site of an earlier wooden temple, which was burned by the Javanese in A.D.774

4. It is understood that the Po Nagar Kalan is the main tower, which is one of the tallest Cham structures.

Quảng cáo

5. It is known that a sculpture of the goddess Mahishasuramardini may be found above the entrance to lớn the main temple.

6. It is thought that in the 17th century, the Viet people took over the temple tower, calling it Thien Y Thanh Mau Tower.

Hướng dẫn dịch:

1. Nó được xác nhận rằng tháp Chàm Po Nagar được xây cất nhập thế kỉ loại 8 vì thế người Chăm ở miền Trung nước Việt Nam.

2. Nó được bảo rằng người Chăm xây quần thể tháp Chàm Po Nagar nhằm vinh danh Yang Ino Po Nagar, kiểu hậu.

3. Nó được tin cẩn rằng tháp Chàm Po Nagar dược xây cất bên trên địa điểm của một ngôi thông thường mộc trước tê liệt, ngôi thông thường bị thiêu rụi vì thế người Gia - va vấp nhập năm 774 sau công vẹn toàn.

4. Nó được hiểu rằng Po Nagar Kalan là tháp chủ yếu, một trong mỗi phong cách thiết kế Chàm tối đa.

5. Nó được hiểu được tượng phật của nữ giới thần Mahishasuramardini hoàn toàn có thể dược nhìn thấy bên trên lối nhập của ngôi thông thường chủ yếu.

6. Nó được cho là nhập thế kỷ 17, người Việt tiếp quản lí ngôi thông thường gọi là thông thường Thiên Y Thánh Mẫu.

4a. Read part of the conversation. Pay attention to lớn the underlined part. (Đọc 1 phần đoạn đối thoại. Chú ý phần gạch ốp bên dưới.)

Hướng dẫn dịch:

Veronica: Ba bản thân ý kiến đề xuất mọi người nên chuồn sử dụng máy cất cánh.

Mi: Nó vướng lắm! Mình ý kiến đề xuất nên chuồn vì thế xe pháo lửa.

Sau động kể từ suggest, tất cả chúng ta sở hữu thế dùng V - ing hoặc một mệnh đề với should.

b. When vì thế we use suggest + V-ing/clause with should? Can you think of any rules? (Khi nào là tất cả chúng ta dùng suggest + V - ing/mệnh đề với should? Em hoàn toàn có thể nghĩ về đi ra quy tắc gì không?)

Chúng tớ dùng suggest + V - ing/mệnh đề với should nhằm phát biểu với ai tê liệt chủ ý của tất cả chúng ta về những gì bọn họ nên thực hiện, điểm bọn họ nên chuồn...

Ex: I suggest that we should go out to lớn eat.

Tôi ý kiến đề xuất tất cả chúng ta nên ra bên ngoài ãn.

I suggested going in my siêu xe.

Tôi ý kiến đề xuất nên chuồn vì thế xe pháo của tôi.

5. Write answers to lớn the following questions using suggest + V-ing/clause with should and the prompts in brackets. Then practise them with your partner. The first one has been completed for you. (Viết những câu vấn đáp cho tới những thắc mắc bên dưới dùng suggest + V - ing/ mệnh nhằm với should và khêu ý nhập ngoặc đơn. Sau tê liệt rèn luyện với những người lân cận. Câu thứ nhất tiếp tục hoàn thiện cho tới em.)

2. B: I suggest that the government should limit the number of visitors everyday.

3. B: I suggest controlling deforestation.

Xem thêm: câu khiến là câu như thế nào

4. B: I suggest putting these valuable things in high - security places.

5. B: I suggest raising money.

6. B: I suggest reducing smoke of exhaust fumes.

Hướng dẫn dịch:

2. A: Chúng tớ nên làm cái gi nhằm bảo đảm an toàn và bảo đảm những kỳ quan tiền nhận tạo?

    B: Tôi ý kiến đề xuất cơ quan chính phủ nên giới hạn con số khác nước ngoài thường ngày.

3. A: Chúng tớ nên làm cái gi nhằm bảo đảm rừng?

    B: Tôi ý kiến đề xuất tất cả chúng ta nên trấn áp nàn đập phá rừng / tôi ý kiến đề xuất trấn áp việc đập phá rừng.

4. A: Chúng tớ nên làm cái gi nhằm bảo đảm an toàn những loại có mức giá trị nhập miếu và đền?

    B: Tôi ý kiến đề xuất tất cả chúng ta nên được sắp xếp những loại có mức giá trị này ở những điểm bình an cao / Tôi ý kiến đề xuất fake những loại có mức giá trị này nhập những điểm bình an cao.

5. A: Chúng tớ nên làm cái gi nhằm Phục hồi lại những kỳ quan tiền nhân tạo?

    B: Tôi ý kiến đề xuất tất cả chúng ta nên gia tăng một lượng tiền / Tôi ý kiến đề xuất gia tăng một lượng tiền.

6. A: Chúng tớ nên làm cái gi nhằm ngăn ngừa sự rét lên toàn cầu?

    B: Tôi ý kiến đề xuất tất cả chúng ta nên rời sương và sương thải. / Tôi ý kiến đề xuất rời sương và sương thải.

6a Work in pairs. Tell your partners what they should vì thế in the following situations using suggest + Ving/clause with should. (Làm việc theo gót cặp. Nói với những người lân cận những gì bọn họ nên thực hiện trong mỗi trường hợp bên dưới dùng suggest + V - mg/mệnh đề với should.)

- Your bicycle has been stolen.

→ I suggest calling the police.

- You have lost your way in the thành phố centre.

→ I suggest you should buy a map.

- You have left your workbook at trang chủ.

→ I suggest you should tell the teacher.

- Your máy tính isn't working.

→ I suggest you should thank someone to lớn fix it.

- You have forgotten to lớn bring your wallet when going shopping.

→ I suggest you come back to lớn take the wallet.

Hướng dẫn dịch:

- Xe giẫm của người tiêu dùng đã trở nên tấn công cắp.

→ Tôi ý kiến đề xuất gọi công an.

- Quý khách hàng bị lạc đàng nhập trung tâm TP.HCM.

→ Tôi ý kiến đề xuất các bạn nên chọn mua một phiên bản đồ gia dụng.

- Quý khách hàng tiếp tục nhằm quên buột thao tác làm việc của tôi trong nhà.

→ Tôi ý kiến đề xuất chúng ta nên phát biểu với nhà giáo.

- Máy tính cầm tay của người tiêu dùng ko sinh hoạt.

→ Tôi ý kiến đề xuất chúng ta nên cảm ơn ai tê liệt nhằm thay thế nó.

- Quý khách hàng tiếp tục quên đem theo gót ví Lúc chuồn sắm sửa.

→ Tôi ý kiến đề xuất các bạn quay trở về lấy ví.

b. Now report your partner's ideas to lớn another partner. (Bây giờ thông tin chủ ý của em cho tới các bạn không giống.)

Bài giảng: Unit 5 Wonders of Viet Nam - A closer look 2 - Cô Phạm Thị Hồng Linh (Giáo viên VietJack)

Tham khảo những bài bác giải bài bác luyện Tiếng Anh 9 Unit 5 khác:

 • Từ vựng Unit 5: liệt kê những kể từ vựng cần thiết học tập nhập bài

 • Getting Started (phần 1-4 trang 50-51 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Listen and read 2a. Wirte the responses ...

 • A Closer Look 1 (phần 1-6 trang 52-53 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Write the words ... 2. Fill in each blank ...

 • A Closer Look 2 (phần 1-6 trang 53-54 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1a. Read part of the conversation ... 2. Complete the sentences ...

 • Communication (phần 1-4 trang 55 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Listen to lớn the radio ... 2. Listen to lớn the next part ...

 • Skills 1 (phần 1-4 trang 56 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Read an article ... 2. Read the article ...

 • Skills 2 (phần 1-4 trang 57 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Listen to lớn what ... 2. Listen again and complete ...

 • Looking Back (phần 1-7 trang 58-59 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Match adiectives ... 2. Underline the correct ...

 • Project (phần 1-3 trang 59 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Read thí promotional ... 2. Find a photo ...

Xem tăng những loạt bài bác Để học tập đảm bảo chất lượng Tiếng Anh 9 mới nhất hoặc khác:

 • Giải sách bài bác luyện Tiếng Anh 9 mới
 • 720 bài bác luyện trắc nghiệm Tiếng anh 9 mới
 • Top 30 Đề ganh đua Tiếng Anh 9 mới nhất sở hữu đáp án

Săn SALE shopee mon 9:

 • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá rất rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3
 • Hơn đôi mươi.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 sở hữu đáp án

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề ganh đua dành riêng cho nhà giáo và khóa đào tạo và huấn luyện dành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã sở hữu tiện ích VietJack bên trên điện thoại cảm ứng thông minh, giải bài bác luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Nhóm tiếp thu kiến thức facebook không lấy phí cho tới teen 2k7: fb.com/groups/hoctap2k7/

Theo dõi công ty chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài bác Soạn Tiếng Anh 9 thử nghiệm | Giải bài bác luyện Tiếng Anh 9 thử nghiệm | Để học tập đảm bảo chất lượng Tiếng Anh 9 thí điểm của công ty chúng tôi được biên soạn 1 phần dựa vào cuốn sách: Để học tập đảm bảo chất lượng Tiếng Anh 9 thí điểmGiải bài bác luyện Tiếng Anh 9 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 9 mới nhất Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.


unit-5-wonders-of-viet-nam.jsp

Xem thêm: điểm tuyển sinh lớp 10 năm 2022